Der­for kan But­ton ry­ge ud

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: AFP

DEN EN­GEL­SKE TABLOI­DA­VIS The Sun har lan­ce­ret hi­sto­ri­en om, at McLa­ren- le­del­sen over­ve­jer at drop­pe Jen­son But­ton til for­del for Ke­vin Magnus­sen. Det er en in­ter­es­sant vin­kel, og jeg har brugt man­ge ti­mer i pad­do­ck­en her i Mon­tre­al på at un­der­sø­ge, hvad der er fak­ta, og hvad der er fan­ta­si.

Jeg er ik­ke læn­ge­re i tvivl om, at McLa­ren- le­del­sen over­ve­jer de­res li­ne- up for 2016. Da vi i de­cem­ber var i Woking for at hø­re om 2015- pla­ner­ne, un­der­stre­ge­de team­boss Ron Den­nis, at bå­de Alonso og But­ton hav­de ’ fl er­åri­ge kon­trak­ter’. Dét, har jeg nu fun­det ud af, be­ty­der, at Alonso har en tre­årig aft ale, der iføl­ge Den­nis er ’ ubry­de­lig’. But­ton har en to­årig kon­trakt, men der er en op­tion for 2016 – det vil si­ge, at eng­læn­de­ren ik­ke er sik­ret en plads. Det be­ty­der ik­ke, at han ry­ger ud, men det un­der­stre­ger, at McLa­ren ( som al­le top­team) lø­ben­de vur­de­rer de­res kørere.

Med an­dre ord: McLa­rens li­ne- up for 2016 be­står af Alonso og ’ en an­den’. Det kan iføl­ge mi­ne op­lys­nin­ger væ­re Magnus­sen el­ler Stof­fel Van­do­or­ne. Og jeg hø­rer og­så, at tea­met er in­ter­es­se­ret i Val­te­ri Bot­tas, men jeg er over­be­vist om, at han sat­ser me­re på en frem­tid hos Fer­ra­ri. DER ER FLE­RE ting, der ta­ler for, at But­ton fort­sæt­ter. For det før­ste har han over­ra­sket po­si­tivt i for­hold til Alonso. Spa­ni­e­ren er al­min­de­ligt an­er­kendt som den må­ske bed­ste kø­rer i For­mel 1, men al­li­ge­vel har But­ton i år kørt mindst li­ge op med ham. Det un­der­stre­ger det, Ke­vin Magnus­sen fl ere gan­ge har for­talt mig: ’ Jen­son er p.... hur­tig – me­get hur­ti­ge­re, end folk gi­ver ham kre­dit for.’

For det an­det vil en But­ton/ Magnus­sen- ud­skift ning bli­ve op­fat­tet, som om McLa­ren- le­del­sen har be­gå­et en brø­ler. Man brug­te rig­tig man­ge uger på at væl­ge mel­lem But­ton og Magnus­sen sid­ste eft er­år, og hvis man min­dre end 12 må­ne­der se­ne­re væl­ger den præ­cis mod­sat­te løs­ning, vil 2015- be­slut­nin­gen bli­ve op­fat­tet som en klar fejl.

For det tred­je har But­ton som eng­læn­der og eks­ver­dens­me­ster langt me­re sponsor- tæk­ke end Magnus­sen.

Hvis man skal be­døm­me ud fra Ron Den­nis’ eft er­hån­den man­ge Kø­ben­hav­ner- be­søg, spil­ler sponso­rer en vig­tig rol­le i tea­met.

Men der er og­så go­de grun­de til at gi­ve But­tons plads til Magnus­sen. Der skal nem­lig ske et el­ler an- det. Med min­dre, der sker mirak­ler i de kom­men­de må­ne­der, vil 2015 bli­ve op­fat­tet som end­nu en fi asko- sæ­son for McLa­ren. Det var 2013 ( hvor Ser­gio Pe­rez blev ud­skift et) og 2014 ( hvor Magnus­sen blev of­ret) og­så, og jeg ser in­gen grund til, at det bli­ver an­der­le­des i 2015. Ron Den­nis fy­rer næp­pe sig selv, sam­ar­bej­det med Hon­da er for vig­tigt at op­gi­ve, og den re­or­ga­ni­se­re­de design- af­de­ling fun­ge­rer an­gi­ve­ligt ud­mær­ket, og Alonso har som sagt en ubry­de­lig kon­trakt. Der­for kan en pæn af­sked med But­ton væ­re det sig­nal om hand­le­kraft , McLa­ren- le­del­sen må vi­se eft er 2015. EN­DE­LIG KAN EN But­ton/ Magnus­sen- ud­skift ning til­ve­je­brin­ge nog­le af de pen­ge, Den­nis i må­neds­vis har jag­tet. Selv­om But­ton måt­te fi nde sig i en mar­kant løn­ned­gang op til den­ne sæ­son, er han sta­dig be­ty­de­ligt dy­re­re i drift , end Magnus­sen vil væ­re. Den 22- åri­ge dan­sker er og­så langt me­re frem­tids­sik­ret end 35- åri­ge But­ton. Og som en McLa­re­nin­si­der for­tal­te mig i går: Magnus­sen er højt vur­de­ret i McLa­ren- lej­ren. ’ Han var i gen­nem­snit halvan­den tien­de­de­le hur­ti­ge­re end Jen­son i kva­li­fi ka­tio­ner­ne i 2014. Og Ke­vin var i sin før­ste sæ­son, Jen­son i sin 15.’

Ke­vin Magnus­sen ind på Jen­son But­tons plads i 2016? Det er ik­ke umu­ligt – men li­ge nu er det kun et af man­ge McLa­ren- sce­na­ri­er for den kom­men­de sæ­son.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Jen­son But­ton i en stil­le stund in­den we­e­ken­dens ca­na­di­ske grand­prix. Må­ske bli­ver han ud­skif­tet med Ke­vin Magnus­sen i 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.