’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ke­vin Magnus­sen

Jeg tror på, at jeg er vær­di­fuld for McLa­ren, og jeg kør­te hur­ti­ge­re end Jen­son But­ton sid­ste år

De to mod­stri­den­de hi­sto­ri­er gør det svært at vur­de­re, om der for al­vor er hold i ryg­tet om en kø­rer­ro­ka­de hos McLa­ren med Ke­vin Magnus­sen som vin­der af et fast sæ­de i 2016. Et er dog sik­kert, at der li­ge nu fo­re­går no­get i kulis­sen, som skal brin­ge Ke­vin Magnus­sen til­ba­ge i For­mel 1.

Hur­ti­ge­re end But­ton

BT mød­te den 22- åri­ge dan­sker i søn­dags til et vel­gø­ren­heds­løb i Van­del ved Bil­lund. Her be­skrev Ke­vin Magnus­sen si­ne McLa­ren­chan­cer som små i 2016, men han for­tal­te sam­ti­dig, at McLa­ren og be­sty­rel­ses­for­mand Ron Den­nis er be­vid­ste om, at dan­ske­ren må­lt på rå fart er hur­ti­ge­re end 35- åri­ge Jen­son But­ton.

» Der sid­der to ver­dens­me­stre i bi­len, og jeg er hur­ti­ge­re end i hvert fald den ene af dem ( But­ton, red.). Det ved Ron Den­nis, og det er det, han skal tæn­ke på, når han skal væl­ge si­ne kørere, « sag­de Ke­vin Magnus­sen.

Den dan­ske McLa­ren- re­ser­ve var i for­ri­ge uge på sponsorj­agt i Dan­mark sam­men med Ron Den­nis, hvor sidst­nævn­te igen op­for­dre­de dan­ske virk­som­he­der til at støt­te Magnus­sen øko­no­misk. Sker det, vil dan­ske­ren stå stær­ke­re hos McLa­ren og i For­mel 1 ge­ne­relt.

Har ik­ke mi­stet tro­en

Ke­vin Magnus­sen gav da og­så ud­tryk for, at han ik­ke har mi­stet tro­en på en dan­ske mil­li­ons­ponsor el­ler et sæ­de hos McLa­ren.

» Jeg tror på, at jeg er vær­di­fuld for McLa­ren, og jeg kør­te hur­ti­ge­re end Jen­son But­ton sid­ste år. Jeg har be­vist mig mod Jen­son, og McLa­ren ved, at jeg kø­rer hur­ti­ge­re end ham. Ik­ke me­get hur­ti­ge­re – men hur­ti­ge­re. Det mang­ler jeg fort­sat at vi­se mod Fer­nan­do Alonso, så jeg hå­ber, at jeg får den op­bak­ning ( fra dan­ske sponso­rer). Men selv om jeg får den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.