Regn af­brød French Open

Ma­ra­ton- se­mi­fi­na­le mel­lem Djoko­vic og Mur­ray yder­li­ge­re for­læn­get af regn­skyl­le over Ro­land Gar­ros

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SE­MI­FI­NA­LE Ni­els O. Han­sen piquet@ spor­ten. dk

Om det bli­ver Novak Djoko­vic el­ler An­dy Mur­ray, som kom­mer i årets French Open- fi­na­le i mor­gen, bli­ver først af­gjort i dag. Regn og mør­ke af­brød se­mi­fi­na­len mel­lem ser­be­ren og skot­ten.

Da kam­pen blev af­brudt, før­te Novak Djoko­vic med 2- 1 i sæt, mens stil­lin­gen i fjer­de sæt var 3- 3.

Kam­pen be­gynd­te no­gen­lun­de li­ge, men da Novak Djoko­vic først fik brudt An­dy Mur­rays serv i før­ste sæt, var det ser­be­ren, der sty­re­de lø­jer­ne helt frem til slut­nin­gen af an­det sæt. Djoko­vic vandt de to før­ste sæt 6- 3.

Ved stil­lin­gen 2- 2 i tred­je sæt var den top­se­e­de­de ser­ber ved at bry­de den tred­je­se­e­de­de skot­tes serv, men her fik An­dy Mur­ray figh­tet sig til­ba­ge, vandt par­ti­et og fik i ste­det ved stil­lin­gen 5- 5 brudt Djoko­vic’ serv, in­den den 28- åri­ge skot­te ser­ve­de sæt­tet hjem med cif­re­ne 7- 5.

Mur­ray vandt lan­ge du­el­ler

Fjer­de sæt måt­te som nævnt af­bry­des ved stil­lin­gen 3- 3 i et me­get vel­spil­let sæt, hvor beg­ge spil­le­re måt­te kæm­pe hårdt for de­res po­int. Det vir­ke­de dog alt i alt som om, An­dy Mur­ray hav­de fat i den lan­ge en­de, da kam­pen måt­te af­bry­des. Når du­el­ler­ne blev lan­ge, vandt den hårdt­slå­en­de skot­te som re­gel.

Over­dom­me­ren valg­te at af­bry­de kam­pen, in­den en vars­let tor­den­by­ge vil­le skyl­le hen over det rø­de grus på Ro­land Gar­ros, og da mør­ket og­så så småt var ved at fal­de på i Pa­ris, kan se­mi­fi­na­len alt­så først bli­ve spil­let fær­dig i dag. Wim­b­ledon og en en­kelt i US Open.

An­dy Mur­ray er hel­ler ik­ke bed­ste ven­ner med det rø­de grus i Pa­ris, som er lang­som­me­re end bå­de Wim­b­ledons græs og US Opens hardcourt. Skot­ten er i se­mi­fi­na­len for tred­je gang i alt.

Schweizer ven­ter

Vin­de­ren af kam­pen mø­der i fi­na­len Sta­nislas Wawrinka. Den 30- åri­ge schweizer be­sej­re­de i ste­gen­de he­de den li­ge­le­des 30- åri­ge Jo- Wil­fri­ed Tson­ga i fre­da­gens før­ste se­mi­fi­na­le med 6- 3, 6- 7 ( 1- 7), 7- 6 ( 7- 3), 6- 4.

» Det var fy­sisk me­get hårdt i dag - me­get an­der­le­des end i star­ten af tur­ne­rin­gen, « sag­de en ud­mat­tet, men trods alt glad Sta­nislas Wawrinka iføl­ge den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an. Schweize­ren er klar til sin før­ste fi­na­le i French Open no­gen­sin­de.

» Han spil­le­de godt fra star­ten af kam­pen. Jeg hav­de mu­lig­he­der for at bry­de hans serv, men dem ud­nyt­te­de jeg ik­ke, « sag­de Jo- Wil­fri­ed Tson­ga.

Når da­gens kamp mel­lem Djoko­vic og Mur­ray er fær­dig, spil­les da­mesing­le- fi­na­len. Den står mel­lem den tid­li­ge­re dob­bel­te vin­der, ame­ri­ka­ne­ren Se­re­na Wil­li­ams, og fi­na­le­de­butan­ten Lucie Sa­fa­rova fra Tjek­ki­et. Novak Djoko­vic har i dag – igen – chan­cen for at spil­le sig i French Open- fi­na­len. Fo­to: EPA

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.