Me­die: Blat­ter hav­de af­fæ­re med Ro­nal­dos eks

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - RYGTESMEDE Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk

RETURVARE

Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg

FCK ud­le­jer den må­l­fat­ti­ge Ste­ve de Rid­der til bel­gi­ske Zul­te Wa­re­gem. Ste­ve de Rid­der blev hen­tet til Kø­ben­havn sid­ste som­mer som en for­stærk­ning til an­gre­bet, men den bel­gi­ske an­gri­ber har ik­ke for­må­et at gri­be chan­cen. Det er blot ble­vet til to scor­in­ger i 23 Su­per­liga­kam­pe i den­ne sæ­son, og det ta­ger man nu kon­se­kven­sen af i FCK.

Ste­ve de Rid­der ud­le­jes i et år til Zul­te Wa­re­gem, der har sik­ret sig en købs­op­tion på de Rid­der. Det be­kræf­ter den bel­gi­ske klub på klub­bens hjem­mesi­de.

» Zul­te Wa­re­gem vi­ste for et par år si­den en me­get kon­kret in­ter­es­se, som smi­gre­de mig, men den­gang lyk­ke­des det ik­ke. Jeg har fulgt med si­den, og klub­ben er på ret kurs. Jeg hav­de med det sam­me en god for­nem­mel­se i for­hand­li­ger­ne. Jeg glæ­der mig til at spil­le i Bel­gi­en igen, « si­ger de Rid­der.

De Rid­der har tid­li­ge­re spil­let for Gent i hjem­lan­det, men det var i Hol­land, han for al­vor slog igen­nem for De Gra­af­schap. Si­den hen gik tu­ren over Sout­hamp­ton til FC Utre­cht, in­den han end­te i FCK. Pe­ter An­ker­sen har i læn­ge­re tid væ­ret ryg­tet til kø­ben­hav­ner­ne, og i går blev det så of­fi­ci­elt. An­ker­sen kom­mer til klub­ben på en le­je­af­ta­le, der kan veks­les til et fast op­hold, da FCK har sik­ret sig en købs­op­tion.

» Egent­lig var det ik­ke me­nin­gen, at vi skul­le ud at hen­te en ba­ck i det her vin­due, da vi er stærkt be­sat i for­vej­en, og vi hav­de egent­lig ik­ke af­sat mid­ler til det. Men vi vil­le ik­ke la­de ham gå vo­res næ­se for­bi, da chan­cen op­stod. Der­for er det i

Sepp Blat­ter har væ­ret en travl mand i de se­ne­ste 10 da­ge. Først blev Blat­ter gen­valgt som FI­FA- præ­si­dent, hvor­ef­ter han et par da­ge se­ne­re valg­te at træk­ke sig fra po­sten på grund af al­vor­li­ge kor­rup­tions­ankla­ger og en FBIun­der­sø­gel­se.

Men den 79- åri­ge schweizer træk­ker be­stemt og­så op­mærk­som­hed til sig uden for FI­FA. Blat­ter har et ry for at væ­re me­re end al­min­de­ligt glad for un­ge kvin­der, og han har tid­li­ge­re væ­ret gift tre gan­ge med kvin­der op til 30 år yn­gre end ham selv.

Og det ry har han i den grad le­vet op til iføl­ge den span­ske avis El Mun­do og fle­re an­dre me­di­er, der kom­mer med et op­sigtsvæk­ken­de po­stu­lat om­kring Blat­ters pri­vat­liv.

Iføl­ge avi­sen skul­le Blat­ter ha­ve haft et for­hold til den 29- åri­ge rus­si­ske su­per­model Iri­na Shayk. Og hvis det ik­ke er dra­ma nok, dan­ne­de Shayk på da­væ­ren­de tids­punkt par med en af ver­dens bed­ste fod­bold­spil­le­re, Cri­sti­a­no Ro­nal­do.

For­hol­det til Shayk skul­le an­gi­ve­ligt ha­ve stå­et på, in­den Blat­ter mød­te sin nu­væ­ren­de kæ­re­ste Linda Bar­ras, der er 29 år yn­gre end Blat­ter.

An­strengt for­hold til FI­FA

Di­rek­tø­ren for det ir­ske fod­bold­for­bund, Jo­hn Dela­ney, gav i den­ne uge et ek­sem­pel over for den ir­ske ra­dio RTE om­kring Blat­ters go­de øje til kvin­der.

» Han mød­te Em­ma, min part­ner, i Wi­en for ny­lig. Han stir­re­de på hen­de i syv- ot­te se­kun­der, og så sag­de han ’ Jeg si­ger god for din kæ­re­ste’. Jeg bad ham om at gå vi­de­re, « for­tal­te Dela­ney.

Det er uvist, hvor­dan Iri­na Shayks eks- kæ­re­ste Cri­sti­a­no Ro­nal­do stil­ler sig over for hi­sto­ri­en. Po­rtu­gi­se­ren har ik­ke al­tid væ­ret helt til­freds med FI­FA, der står for kårin­gen af ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler. Godt nok har Re­al Madrid- spil­le­ren vun­det pri­sen de to se­ne­ste år, men han har måt­tet se til, mens ri­va­len fra Bar­ce­lo­na, Lio­nel Mes­si, fik pri­sen tre år i træk for­in­den.

Hi­sto­ri­en her hjæl­per nok ik­ke på for­hol­det til FI­FA.

Ste­ve De Rid­der blev al­drig den sto­re suc­ces i FC Kø­ben­havn. Fo­to: Lars Møller

joko@ spor­ten. dk

Cri­sti­a­no Ro­nal­do med sin tid­li­ge­re kæ­re­ste, den rus­si­ske su­per­model Iri­na Shayk. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.