FCK le­jer Pe­ter An­ker­sen ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LE­JES­VEND Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spo­retn. dk Pe­ter An­ker­sen, kom­men­de FCK- spil­ler

Øko­no­misk er det må­ske et lil­le skridt til­ba­ge, men sport­s­ligt ser jeg det som et skridt frem

FC Kø­ben­havn har hen­tet den dan­ske land­holds­spil­ler Pe­ter An­ker­sen på en ét- årig le­je­af­ta­le.

før­ste om­gang en le­je­af­ta­le, men går det, som vi al­le for­ven­ter, så ser vi frem til at ha­ve ham i Kø­ben­havn i man­ge år. Sam­ti­dig har Chri­stof­fer Rem­mer, ik­ke mindst på det se­ne­ste, vist, at han er en me­get al­si­dig spil­ler, som vi kan bru­ge læn­ge­re frem­me på ba­nen, mens Tom Høg­li dæk­ker beg­ge si­der. Det gi­ver os end­nu fle­re mu­lig­he­der, « si­ger FCK- træ­ner Stå­le Sol­bak­ken.

Pe­ter An­ker­sen har net­op vun­det bå­de mester­skab og po­kal­tur­ne­ring med østrig­ske Red Bull Salz­burg, og det sam­me hå­ber han på at gø­re med FCK.

» Jeg ser et rig­tigt godt match mel­lem mig og FCK, der har en spil­lestil med of­fen­si­ve ba­ck­er, der er me­get in­vol­ve­ret i spil­let. Det pas­ser mig per­fekt som spil­ler­ty­pe, og jeg er stor til­hæn­ger af den ty­pe fod­bold, der bli­ver spil­let i FC Kø­ben­havn. Øko­no­misk er det må­ske et lil­le skridt til­ba­ge, men sport­s­ligt ser jeg det som et skridt frem. Og så har jeg jo vun­det, hvad der er at vin­de i Østrig, mens jeg mang­ler at vin­de nog­le dan­ske mester­ska­ber, og det kan jeg gø­re med FCK, « si­ger Pe­ter An­ker­sen om­kring klubs­kif­tet.

24- åri­ge Pe­ter An­ker­sen star­te­de kar­ri­e­ren i Es­b­jerg, hvor han ef­ter op­hold hos bå­de Vej­le og Ro­sen­borg kom til­ba­ge til ve­stjy­der­ne igen i 2012. I 2014 skif­te­de han til Red Bull Salz­burg, in­den han nu igen er at fin­de i den dan­ske Su­per­liga.

Det blev kun til en en­kelt sæ­son i østrig­ske Red Bull Salz­burg for Pe­ter An­ker­sen, der nu ven­der hjem til Dan­mark, hvor FCK lok­ker med nye ud­for­drin­ger. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.