DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­MARK DS PUL­JE 2, KLOK­KEN 14.00 DALUM VIN­DER KAM­PEN

DBU og bet­ting- virk­som­he­den Ti­pi­co – med Pe­ter Sch­mei­chel som am­bas­sa­dør – har ind­gå­et en to­årig part­ner­af­ta­le. Aft alens vær­di er på 6,75 mil­li­o­ner kro­ner og vil i prak­sis bli­ve ud­fol­det før­ste gang, når Dan­mark mø­der Ser­bi­en om en uge.

» Vi er stol­te over, at Ti­pi­co er ind­t­rå­dt som of­fi ci­el part­ner. Ti­pi­co er en am­bi­tiøs in­ter­na­tio­nal ak­tør med et skar­pt fo­kus på fod­bold. Ti­pi­co kom­mer med en klar mål­sæt­ning om at kom­me end­nu tæt­te­re på fod­bold­fans. Der­for er part­ner­ska­bets om­drej­nings­punkt at til­fø­re mer­vær­di til al­le dan­ske fod­bold­fans gen­nem re­le­van­te fanak­ti­vi­te­ter. Det har­mone­rer åben­lyst med DBUs mål­sæt­ning om at til­fø­re ak­ti­vi­te­ter hvor vo­res fans fø­ler, at de er i cen­trum og får end­nu me­re med hjem fra en land­skamp, « ud­ta­ler kom­merci­el di­rek­tør Katja Mo­es­gaard fra DBU.

Fo­to: Uf­fe Weng

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.