Gør- det- selv

BT - - INDHOLD -

Der er en stor glæ­de ved at gø­re tin­ge­ne selv. Per­son­ligt le­ver jeg ger­ne med svagt hæn­gen­de lå­ger i køk­ke­net og skæ­ve sy­nin­ger i tø­jet, når jeg ved, at det er mig selv, der er skyld i beg­ge de­le. Man­ge skøn­heds­fejl op­hæ­ves så klart af glæ­den ved at ha­ve ’ gjort- det- selv’. I den­ne uges magasin kan du mø­de ot­te for­fat­te­re, der har ta­get gør- selv- pro­jek­tet til et nyt sta­die. Hver og én blev træt­te af at ven­te på svar fra for­lag, om de vil­le ud­gi­ve de­res bø­ger el­ler ej. I ste­det ud­gav de bø­ger­ne selv. Men er selv­gjort al­tid vel­gjort? Uan­set om det gæl­der tøj, køk­ken­lå­ger el­ler bog­ud­gi­vel­ser er der fordele og ulem­per. På plus­si­den tæl­ler fri­he­den. At man ik­ke be­hø­ver ven­te på til­la­del­se el­ler god­ken­del­se fra an­dre. På mi­nus­si­den er der ( som oven­for an­ty­det) må­ske no­get med kva­li­te­ten... For bø­ger­nes ved­kom­men­de me­ner en litteraturredaktør, at de man­ge nye gør- det- selv- for­fat­te­re druk­ner bog­mar­ke­det i ud­gi­vel­ser, der bur­de væ­re ble­vet i skri­ve­bord­s­skuf­fen. Han an­be­fa­ler der­for al­tid at tjek­ke om no­gen vil gø­re det for én, før man ka­ster sig ud i et gør det selv- pro­jekt. Må­ske et me­get godt råd – bå­de når det gæl­der tøj, hu­se og bø­ger...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.