UGENS APP

BT - - KORT NYT -

Gem­mer der sig en mu­sik­nørd i dig, har du må­ske hørt om So­undCloud. Det po­pu­læ­re web­s­i­te har og­så en gan­ske fin app. Der er næ­sten in­gen græn­ser for, hvil­ke mu­sik­per­ler man kan op­da­ge via So­undcloud- uni­ver­set, for al­le kan up­lo­a­de mu­sik og po­dcasts, og du be­hø­ver ik­ke at be­græn­se dig til strea­m­ingtje­ne­ster som Spo­ti­fy, Wimp o. s. v. Bru­ger­fla­den er så en­kel som den kan væ­re, og det kræ­ver blot en bru­ger­pro­fil, at kom­me i gang. Man kun­ne sav­ne en bed­re ’ re­la­te­re­de kunst­ne­re’funk­tion, men sør­ger du for at gem­me di­ne fa­vo­rit­num­re, duk­ker der ny spæn­den­de mu­sik op i din stream, så snart du åb­ner So­undCloud. Et must- ha­ve for mu­si­kel­ske­re. In­fo: So­undCloud Plat­form: IOS og An­droid Pris: Gra­tis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.