Søvn hjæl­per vægt­tab

BT - - KLUMME -

En ny­e­re un­der­sø­gel­se vi­ser, at hvis du ik­ke får nok søvn, er du til­bø­je­lig til at spi­se for man­ge fe­de og sø­de sa­ger. Der­for an­be­fa­ler jeg en god nat­te­søvn – helst op til 8,5 ti­me pr. døgn – hvis du øn­sker at fore­byg­ge over­vægt – el­ler må­ske vil smi­de nog­le uøn­ske­de ki­lo.

Når jeg kost­vej­le­der mi­ne kli­en­ter, kan jeg of­te se, at de, der ik­ke får so­vet nok, of­te dø­jer med over­vægt, en me­get sød tand el­ler ba­re el­sker fe­de sa­ger.

Det en­der hur­tigt i en ond cir­kel, for for­kert mad bi­dra­ger ik­ke med sund ener­gi til cel­ler­ne, og du får brug for end­nu me­re søvn.

Når krop­pen og cel­ler­ne er i ener­gi­un­der­skud, kan de ik­ke ar­bej­de. Da ener­gi­en som be­kendt op­byg­ges om nat­ten, når vi sover, er søv­nen en vig­tig og med­vir­ken­de fak­tor, hvis du vil slan­ke dig på den sun­de må­de.

Et stu­die fra 2010 med tit­len ’ Insuf­fi­ci­ent sle­ep un­der­mi­nes di­e­tary ef­forts to re­du­ce adipo­si­ty’, på­vi­ste de uhel­di­ge bi­virk­nin­ger af for lidt søvn hos men­ne­sker, der var på slan­ke­kur. I for­sø­get un­der­søg­te for­sker­ne en grup­pe, der sov 5,5 ti­mer per nat og en grup­pe, der sov 8,5 ti­mer pr. nat. Kon­klu­sio­nen var, at grup­pen, der sov mindst, i høj grad mi­ste­de mu­skel­mas­se i ste­det for fedt. Hvor­i­mod grup­pen, der sov mest, mi­ste­de me­re fedt end mu­skel­mas­se.

Søv­nig el­ler sul­ten

I 2012 på­vi­ste et an­det for­søg, at man­gel på søvn fak­tisk øger din sult. Med an­dre ord – du kan godt op­gi­ve at slan­ke dig, hvis du sam­ti­dig er i søvnun­der­skud.

Så hvad kan du gø­re for at få en bed­re og læn­ge­re søvn? Ud­over at kig­ge på, om du er stres­set, er der god hjælp at hen­te i at mørklæg­ge dit sove­væ­rel­se.

Det er vig­tigt, at der er mørkt i dit sove­væ­rel­se, for så pro­du­ce­rer krop­pen ’ søvn hor­monet’ me­la­to­nin, der er vig­tig for, at søv­nen bli­ver hel og uaf­brudt. Men lys fra en ga­de­lyg­te el­ler en lam­pe i væ­rel­set kan hæm­me pro­duk­tio­nen af me­la­to­nin. Man­ge børn sover med ly­set tændt om nat­ten, det er fak­tisk en rig­tig dår­lig idé for bå­de vægt og vækst.

Me­la­to­nin kan fås som til­skud, men fin­des na­tur­ligt i hav­re, ma­js, ris, in­ge­fær, to­ma­ter og ba­na­ner. Ami­no­sy­ren tryp­to­fan, der via sero­to­nin om­dan­nes til me­la­to­nin, kan man få ved at spi­se f. eks. spiruli­na, so­ja, hyt­teost, kyl­lin­ge­le­ver, to­fu, kal­kun, kyl­ling, mand­ler og pe­a­nuts. Når vi er ved til­skud og mad, der gav­ner søv­nen, er det en god idé at ta­ge to mag­ne­si­um- ci­trat ca. en ti­me in­den sen­ge­tid, de gi­ver ro i ner­ve­sy­ste­met og får dig ned i gear.

Sørg og­så for at få væ­ske nok gen­nem da­gen. Drik­ker du he­le da­gens ra­tion sent, kan du reg­ne med toilet­be­søg i lø­bet af nat­ten. An­dre go­de råd er: Sluk tv, com­pu­ter el­ler mo­bi­len 30- 60 mi­nut­ter før du skal sove – læs iste­det en god bog .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.