An bli­ve for­fat­ter Vi va­der i bø­ger:

BT - - TEMA -

uge for uge’. Bo­gen solg­te 3.000 ek­sem­pla­rer på to år. I dag ud­gi­ver og mar­keds­fø­rer han selv bo­gen og sæl­ger om­kring 5.000 ek­sem­pla­rer om året.

» Jeg bru­ger må­ske tre uger om året på ’ Ba­byka­len­de­ren’. Men den ge­ne­re­rer om­kring 200.000 kr. til mig. Det er en van­vit­tig luksus. Der er man­ge for­fat­te­re, der, selv om de er på et for­lag, sæl­ger for lidt og tje­ner alt for lidt på de­res bø­ger. Det syn­tes jeg ik­ke er fair, « si­ger Kar­sten Pers.

Der­for grund­lag­de han i 2011, sam­men med Abe­lo­ne Gla­hn, New­pub, et net­værk, hvor for­fat­te­re gra­tis hjæl­per hin­an­den med alt li­ge fra ide til mar­keds­fø­ring.

I frem­ti­den vil vi mø­de fle­re for­fat­te­re, der bå­de har et for­lag, og som selv ud­gi­ver bø­ger, spår Nils Bjer­vig. I dag er hver an­den sel­vud­gi­ver sta­dig til­knyt­tet et etab­le­ret for­lag.

» I frem­ti­den vil vi se fle­re etab­le­re­de for­fat­te­re fra etab­le­re­de for­lag ha­ve et ben i beg­ge lej­re med for­skel­li­ge slags bø­ger, « si­ger Nils Bjer­vig og fort­sæt­ter:

» For­la­ge­ne bli­ver nødt til at gø­re sig me­re uma­ge over for de for­fat­te­re, de har. «

’ Et pri­vat pro­jekt’

Selv om der står en sel­vud­gi­ver bag hver fem­te bog­ud­gi­vel­se i Dan­mark, er det sta­dig et få­tal af bø­ger­ne, der lan­der i bun­ken hos litteraturredaktør på Ber­ling­s­ke, Sø­ren Kas­se­be­er. Det er han så­dan set godt til­freds med, for det me­ste er af dår­lig lit­terær kva­li­tet, me­ner han.

» Det me­ste af det, der udkommer via sel­vud­gi­ver­for­lag el­ler ’ books on de­mand’, er no­get, an­dre for­lag ik­ke vil rø­re ved, « si­ger Sø­ren Kas­se­be­er.

Men der er und­ta­gel­ser som gy­ser­for­fat­ter Steen Langstrup og kri­mi­for­fat­ter Gret­he­li­se Holm. At folk ud­gi­ver på li­vet løs og har lyst til at skri­ve, er der dog som så­dan ik­ke no­get dår­ligt at si­ge om, un­der­stre­ger Sø­ren Kas­se­be­er:

» Jeg op­fat­ter det ba­re ik­ke som en be­ri­gel­se af dansk lit­te­ra­tur, men me­re som et pri­vat pro­jekt. «

Præ­cis som re­dak­tø­ren for­ud­si­ger, skri­ver og ud­gi­ver en del sel­vud­gi­ve­re bø­ger som et rent hob­bypro­jekt. Lidt fle­re end hver an­den gør det for at be­hol­de de­res kre­a­ti­ve fri­hed. Mens hver tred­je gør det, for­di de hav­de få­et af­slag fra et tra­di­tio­nelt for­lag, vi­ser Nils Bjer­vigs un­der­sø­gel­se.

» Rig­tig man­ge gør det, ud fra et øn­ske om stør­re kon­trol. Som sel­vud­gi­ver sty­rer man det he­le selv. Man har fat i al­le led. Med det føl­ger en stor fri­hed, « si­ger Mette Jør­gen­sen, der er spændt på at se, hvor­dan de etab­le­re­de for­lag vil ta­ck­le det for­an­dre­de bog­mar­ked.

» For­fat­ter­ne går ik­ke ba­re ind og læg­ger de­res ma­nuskript. De vil ha­ve mø­der, fe­ed­ba­ck og den re­di­ge­ring, som et for­lag kan gi­ve – el­lers kan de li­ge så godt gø­re det selv. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.