’ Be­hol­der al­le ret­tig­he­der’ Be­ne­di­cte Frölich, 50 år, Vej­by­strand i Sve­ri­ge

BT - - TEMA - Gen­re: Har ud­gi­vet: Job: Se me­re: di­ne­tan­ker­ska­ber­dit­liv. dk

Per­son­lig vækst og sel­v­ud­vik­ling.

Seks bø­ger – bå­de print, e- bø­ger og lyd­bø­ger.

For­fat­ter, fored­rags­hol­der og mo­ti­va­tor.

Hvor­for ud­gi­ver du selv?

» Min før­ste og stør­ste be­væg­grund er, at jeg øn­sker at bi­be­hol­de al­le ret­tig­he­der til mi­ne bø­ger. Men det er vig­tigt at ken­de si­ne be­græns­nin­ger og sø­ge den nød­ven­di­ge hjælp for at re­sul­ta­tet bli­ver så pro­fes­sio­nelt som mu­ligt – der­for har jeg bl. a. kor­rek­tur­læ­se­re på mi­ne tek­ster. «

Hvad får du ud af det?

» Er­fa­ring og en mas­se ek­stra ar­bej­de, men og­så den enor­me til­freds­stil­lel­se, der lig­ger i at ha­ve kla­ret en stor ud­for­dring helt selv. Jeg har kun mig selv at tak­ke el­ler skub­be til, hvis no­get går galt, men og­så til at mær­ke stolt­he­den, når det fær­di­ge re­sul­tat fo­re­lig­ger. Sam­men med min mand og part­ner, Frank Gorm­sen, hol­der jeg kur­ser, fored­rag og men­tor­for­løb, som er min ho­ve­d­ind­tægt. Mi­ne bø­ger er en del af det og et af de red­ska­ber, jeg til­by­der. «

We­e­kend - 06.06.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.