’ For­la­ge­ne eks­pe­ri­men­te­rer ik­ke’ Mi­cha­el Val­eur, 53 år, Kø­ben­havn

BT - - TEMA - Gen­re: Har ud­gi­vet: Job: Se me­re: mi­cha­elval­eur. dk, cho­ko­la­de­fa­brik­ken. net

Skønlitteratur, bå­de noveller og ly­rik.

En novel­le­sam­ling og ’ Smyk­ke­dig­te’.

For­fat­ter og fored­rags­hol­der.

Hvor­for selv?

ud­gi­ver

du

» For at kun­ne eks­pe­ri­men­te­re me­re. For­la­ge­ne vil ger­ne ha­ve no­get an­det end det, jeg ger­ne vil pro­du­ce­re. Jeg vil ger­ne pu­bli­ce­re mi­ne noveller og dig­te, som er svæ­re for for­la­ge­ne at sæl­ge. På for­la­ge­ne har jeg en for­nem­mel­se af at ar­bej­de med men­ne­sker, der tæn­ker me­get kon­ven­tio­nelt, li­ge fra mar­keds­fø­rin­gen til bo­gens ind­pak­ning. Jeg har mødt man­ge sym­pa­ti­ske men­ne­sker, men al­le er dybt over­be­vi­ste om, hvor­dan man nu en­gang gør tin­ge­ne. «

Hvad får du ud af det?

» Jeg får en for­nem­mel­se af at væ­re i di­rek­te kon­takt med mi­ne læ­se­re. Og så er det jo en for­nø­jel­se at sty­re pro­ces­sen selv – hvor­dan bo­gen skal se ud, hvem der skal sam­ar­bej­des med, og hvor­dan den skal lan­ce­res. Der er me­get stør­re plads til kre­a­ti­vi­tet. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.