’ For­hå­bent­lig tje­ner jeg pen­ge’ Mette Bau, 39 år, Sø­borg

BT - - TEMA - Gen­re: Har ud­gi­vet: ’ Job: Se me­re: met­te­bau. dk og tal­til­mignu. dk

Faglitteratur – blan­ding af per­son­li­ge be­ret­nin­ger og eks­pertvi­den.

Tal til mig nu’. En for­tæl­ling, om at få et barn med et han­di­cap.

Jour­na­list

Hvor­for ud­gi­ver du selv?

» Jeg er tæt på min må­l­grup­pe og kun­ne selv stå for mar­keds­fø­ring og PR pga. min bag­grund som jour­na­list. I den før­ste må­ned har ’ Tal til mig nu’ hø­stet 27 stør­re om­ta­ler i an­er­kend­te me­di­er. Jeg vil­le og­så ger­ne ha­ve de ful­de ret­tig­he­der, så jeg kun­ne ud­gi­ve e- bø­ger, la­ve fored­rag og ud­vik­le ma­te­ri­a­let ef­ter­føl­gen­de. Og så vil­le jeg ger­ne tje­ne pen­ge på bogs­al­get. Det gi­ver sel­vud­gi­vel­se bed­re mu­lig­hed for. «

Hvad får du ud af det?

» Per­son­lig bran­ding og for­hå­bent­lig på sigt pen­ge. Jeg skul­le ik­ke gå på kom­pro­mis med et for­lag, der vil­le æn­dre på mit kon­cept, og jeg får den ful­de ind­tje­ning, når ud­gif­ter­ne til bo­gen er be­talt. . Min PR lyk­ke­des ved egen kraft, og bo­gen er ik­ke druk­net på et for­lag med 1.000 an­dre bø­ger. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.