’ Ud­gif­ter­ne er snart dæk­ket’ Mikkel Stolt, 49 år, Fre­de­riks­berg

BT - - TEMA - Gen­re: Har ud­gi­vet: Job: Se me­re: do­co­me­dy. blogs­pot. dk, fen­ris­film. dk

Skønlitteratur.

En rej­sedo­ku- men­tar.

In­struk­tør, pro­du­cer og skri­bent. Me­de­jer af Fen­ris Film.

Hvor­for ud­gi­ver du selv?

» Min bog blev sat i gang af et for­lag, men ef­ter to- tre år fik re­dak­tø­ren nyt job, og de kun­ne ik­ke ud­gi­ve den, da in­gen an­dre kun­ne se me­nin­gen med den. Jeg er vant til hår­de pro­duk­tions­be­tin­gel­ser i do­ku­men­tar­films­bran­chen, så jeg tænk­te: ’ Vi ud­gi­ver den sgu selv’. «

Hvad får du ud af det?

» Det gi­ver en stor fri­hed og et stort ar­bej­de. Det stop­per ik­ke med ud­gi­vel­sen – salgs­ar­bej­det hæn­ger og­så på én selv. Til gen­gæld er der selv­føl­ge­lig en langt stør­re an­del til dig selv ved hvert salg. Det lu­ner. En må­ned ef­ter ud­gi­vel­sen ser det ud til, at ud­gif­ter­ne til tryk, kor­rek­tur, layout m. m. bli­ver dæk­ket hur­ti­ge­re end for­ven­tet. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.