’ Godt at stå med bo­gen i hån­den’ Jette Kjær Pe­ter­sen, 29 år, Feld­borg

BT - - TEMA - Gen­re: Har ud­gi­vet: Job: Se me­re: jet­tekja­er­pe­ter­sen. blogs­pot. dk

Fan­ta­sy.

En bog. Blom­ster­bin­der.

Hvor­for ud­gi­ver du selv?

» Jeg har – uden held – prø­vet at få ud­gi­vet min hi­sto­rie hos fle­re af de sto­re for­lag. Der er enormt lang ven­te­tid på svar på, om de er in­ter­es­se­ret. Jeg har sendt til fle­re og ret­tet i mit ma­nuskript fle­re gan­ge, men fik ba­re et stan­dard­af­slag. Et for­lag fik jeg al­drig svar fra. Det er ik­ke fair over for for­fat­te­re, der læg­ger man­ge ti­mer i de­res hi­sto­ri­er. Jeg hav­de fle­re gan­ge fø­lel­sen af, at for­la­ge­ne ik­ke en­gang hav­de kig­get på mit ma­nuskript. Jeg vil­le me­get ger­ne ha­ve min hi­sto­rie ud, for­di jeg sy­nes, den er an­der­le­des end an­dre fan­ta­syhi­sto­ri­er på mar­ke­det. «

Hvad får du ud af det?

» Det gi­ver så­dan en god fø­lel­se at stå med sin bog i hån­den, og se den duk­ke op fle­re og fle­re ste­der. Når de sto­re for­lag ik­ke var med på min idé, hvor­for skul­le jeg så hol­de mig til­ba­ge fra at prø­ve ad an­dre ve­je? Jeg er rig­tig glad for sam­ar­bej­det med me­dud­gi­ver­for­la­get Ego­li­bris. «

We­e­kend - 06.06.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.