’ Til­freds­stil­len­de, men tungt’ Bir­t­he Laurit­sen, 72 år, Brovst

BT - - TEMA - Gen­re: Har ud­gi­vet: Job: Se me­re: pu­el­la. dk

Blan­det.

Me­re end 20 tit­ler på etab­le­re­de for­lag og 20 sel­vud­gi­vel­ser.

Fre­elan­ce- jour­na­list.

Hvor­for ud­gi­ver du selv?

» Jeg hav­de ud­gi­vet om­kring 20 bø­ger på for­lag og føl­te, at ti­den var in­de til selv at stå for he­le pro­ces­sen. Det vig­tig­ste er, at jeg bræn­der for em­net – det spæn­der fra ’ The litt­le book about Den­mark’, til hi­sto­ri­ske bø­ger. Bo­gen om Dan­mark er ud­kom­met på en­gelsk og ki­ne­sisk og solgt i over 40.000 ek­sem­pla­rer. Den se­ne­ste bog hand­ler om den dan­ske kron­ko­lo­ni Se­rampo­re i In­di­en. Min næ­ste bog skal be­ly­se den dan­ske han­del med in­di­ske sla­ver. «

Hvad får du ud af det?

» Til­freds­stil­lel­se – og enor­me mæng­der ar­bej­de, da bø­ger­ne ge­ne­relt er me­get re­sear­ch­tun­ge. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.