180° ’ Ulyk­ken gav me­ning til min kunst’

Som ung kunst­ner vid­ste Na­dia Ples­ner ik­ke hvil­ken vej, hun skul­le gå. Sva­ret kom til hen­de, da hun lå in­va­li­de­ret i en cam­ping­vogn ef­ter en trafikulykke

BT - - TEMA - Ma­rie Var­m­ing

Fo­to David Leth Wil­li­ams btwe­e­kend@ bt. dk

Hel­sket i. «

Ram­men om drøm­men var den flot­te bar­ten­ders lej­lig­hed, som Na­dia Ples­ner red­de­de fra en tvangs­auk­tion.

Pri­va­te di­strak­tio­ner

Men det var ik­ke let at hol­de sam­men på idyl­len, for den nye kæ­re­ste hav­de en ten­dens til at for­svin­de i da­ge­vis. Ef­ter­hån­den gik det op for Na­dia Ples­ner, at de mysti­ske by­tu­re hand­le­de om li­ge de­le seksu­el­le even­tyr og narko, som kæ­re­sten bå­de tog og solg­te.

Ef­ter før­ste se­me­ster skul­le hun til eva­lu­e­ring på kun­sta­ka­de­mi­et. Det gik rig­tig godt for den un­ge dan­sker, men­te læ­rer­ne, men de var ke­de af, at hun ind imel­lem vir­ke­de så di­stra­he­ret af sit eget pri­vat­liv.

» Jeg brug­te alt for me­get tid på en dår­lig må­de. Jeg be­stod den før­ste stop­prø­ve, selv om mit pri­vat­liv var li­ge ved at øde­læg­ge det he­le for mig. Jeg var på aka­de­mi­et 10 ti­mer om da­gen, og når jeg kom hjem, ar­bej­de­de jeg på at renove­re hans lej­lig­hed. Men det var jo ik­ke dét, jeg skul­le bru­ge min ener­gi på, så da jeg fik eva­lu­e­rin­gen fra sko­len, tænk­te jeg: ’ Nu må vi se at bli­ve fær­di­ge med den lej­lig­hed, så jeg kan gi­ve den gas med kun­sten’. «

Men så langt nå­e­de hun al­drig, før kæ­re­sten end­nu en gang knu­ste hen­des hjer­te. Net­op den af­ten, hvor hun blev kørt ned.

Egent­lig slap hun bil­ligt. Hun kun­ne ha­ve bræk­ket ryg­gen ved det vold­som­me styrt, for­stod hun, da hun kom til hæg­ter­ne på det hol­land­ske ho­spi­tal. Men hun var slup­pet med en hjer­ne­rystel­se og en mi­stet smags- og lug­tesans. Des­u­den mi­ste­de hun hø­rel­sen på det ene øre. Men hver en knog­le i hen­des krop gjor­de ondt, især nak­ken hvor fle­re hvirv­ler var klap­pet sam­men. Det skul­le ta­ge to års genop­træ­ning, før hun var på høj­kant igen.

Kri­se i cam­ping­vog­nen

Na­dia Ples­ner for­tal­te al­drig si­ne for­æl­dre, hvor slemt det stod til. For de vil­le ha­ve hen­tet hen­de hjem med det sam­me. Hun små­gri­ner ad sin egen stæ­dig­hed, mens hun for­tæl­ler sin hi­sto­rie fra den lej­lig­hed på Vester­bro, der i dag er ram­men om hen­des liv. Men ef­ter ulyk­ken var der ik­ke me­get at gri­ne ad. Hun bo­e­de i den cam­ping­vogn, som hun og hen­des kæ­re­ste var flyt­tet ind i un­der renove­rin­gen af hans lej­lig­hed. Cam­ping­vog­nen blev hen­des hjem de næ­ste ot­te må­ne­der. Hun le­ve­de af pen­ge, som hun lån­te af sin mor. Hun kun­ne ik­ke gå, og det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.