Na­dia Ples­ner

BT - - TEMA -

• 33 år. • Bor på Vester­bro i Kø­ben­havn med sin kæ­re­ste og de­res to hunde. • Ud­dan­net in­den for fi­ne arts på Ger­rit Riet­veld Aka­de­mi­et i Am­ster­dam samt fra Den Gra­fi­ske Højsko­le i Kø­ben­havn. • Skab­te i 2007 vær­ket ’ Simp­le Li­ving’ – en kom­men­tar til vo­res må­de at hånd­te­re ver­dens kri­ser og un­der­hold­ning. • Har væ­ret gen­nem tre rets­sa­ger mod Lou­is Vu­it­ton om ret­ten til at bru­ge de­res ta­ske som re­fe­ren­ce i si­ne vær­ker. • Blev i 2008 idømt 112.000 kro­ner i dag­bø­der for hver dag, hun ud­stil­ler teg­nin­gen og sæl­ger T- shir­ten. • Si­den har hun la­vet olie­ma­le­ri­et ’ Dar­fur­ni­ca’ over sam­me te­ma. Blev igen dømt i 2011. • Se­ne­st har hun gen­vun­det ret­ten til at ud­stil­le beg­ge vær­ker, li­ge­som al­le dag­bø­der er an­nul­le­ret. • Na­dia Ples­ner har ud­gi­vet bo­gen ’ Simp­le Li­ving – kunst og kamp fra en cam­ping­vogn’ – om vær­ker­ne og rets­sa­ger­ne.

We­e­kend - 06.06.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.