E mad­va­ner

BT - - STYRK DIT LIV -

blandt de mest vægt­for­skræk­ke­de i ver­den og me­re end dob­belt så hyp­pigt som f. eks. nor­ske og sven­ske børn har væ­ret på slan­ke­kur.

Ved ik­ke nok

Chris Ma­cDo­nald me­ner, at bå­de for­æl­dre­ne, in­sti­tu­tio­ner og sko­ler har et an­svar for at ind­pren­te børn og un­ge sun­de mad­va­ner, hvor væg­ten er lagt på det go­de, som ma­den gi­ver krop og hjer­ne i ste­det for, om den fe­der.

» Men man­ge af de voks­ne er jo og­så ’ screwed up’, når det hand­ler om mad. Så er de på en 5/ 2- kur, så er de på ste­nal­der­kost, så er det LCHF. Hvis man er barn el­ler ung i et hjem, hvor de voks­ne he­le ti­den går op i, hvor­dan de skal ta­be sig, bli­ver det svært at få et sundt for­hold til mad, « si­ger han.

Ge­ne­ral­se­kre­tær i Lands­for­e­nin­gen mod Spi­se­for­styr­rel­ser, Steen Andersen, er enig i, at hjem­met spil­ler en vig­tig rol­le for un­ges for­hold til mad.

» Det kan bå­de væ­re godt og skidt at ha­ve fo­kus på den rig­ti­ge kost. Det er godt at le­ve sundt. Men pro­ble­met er, at det sto­re fo­kus på den ’ rig­ti­ge’ må­de at spi­se på kan fjer­ne ny­del­sen fra ma­den. Og det kan på­vir­ke børn, fra de er helt små, « si­ger han til Kv­in­fos web­ma­ga­sin.

Fo­to Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.