? STYRK DIT LIV MED CHRIS MA­CDO­NALD

BT - - KLUMMEN - Chris Ma­cDo­nald: 1: 3: 2: Stay strong, stay gra­ce­ful.

Hej Chris: Jeg for­sø­ger at gi­ve min dat­ter sun­de va­ner uden at væ­re fa­na­tisk. Hun er glad for at le­ge og væ­re ak­tiv, så mit fo­kus er mest på ma­den. Har du nog­le go­de idéer? Hil­sen An­neSo­fie

Jeg er stor for­ta­ler for, at børn og un­ge får sun­de og go­de va­ner tid­ligt i li­vet, for det er af af­gø­ren­de be­tyd­ning for re­sten af de­res liv – og nej det be­ty­der ik­ke, at de skal vok­se op som små su­per­men­ne­sker, der le­ver af hve­de­græs og broc­co­li- smoo­t­hies.

Den an­den dag læ­ste jeg en ar­ti­kel fra ’ Cor­nell Uni­ver­si­ty – Food and Brand Lab’, som vi­ste, at ’ gu­lerod’ vir­ker bed­re end ’ pisk’. Med an­dre ord er det bedst at fo­ku­se­re på det man må spi­se og ik­ke så me­get på det, man ik­ke må spi­se. Der­for:

Vær en god rol­lemo­del. Børn ef­ter­lig­ner de- vo­res børn. Og for hvad vi gi­ver dem at spi­se. Hvis ik­ke vi kan tå­le at bli­ve min­det om det, er vi i ’ de­ep troub­le’.

Sam­ti­dig må vi er­ken­de, at vo­res egen an­svar­lig­hed ik­ke er nok. Vi har skabt et sam­fund, som re­elt er gif­tigt for os. På den ene si­de har vi al­drig le­vet læn­ge­re, og al­drig er så få dø­de af sult. Men sam­ti­dig vok­ser an­tal­let af men­ne­sker med livs­stils­syg­dom­me eks­plo­sivt. Nog­le tror må­ske på, at vi en dag fin­der en me­di­cin, som kan ku­re­re syg­dom­me­ne og sam­ti­dig til­la­de os at fort­sæt­te med vo­res us­un­de livsstil. Jeg tror ik­ke på det.

Vi bli­ver nødt til at æn­dre tin­ge­ne, og jeg kan ik­ke se an­det, end at det er nød­ven­digt med re­gu­le­rin­ger og langt skrap­pe­re reg­ler for, hvor us­un­de va­rer vo­res fø­de­va­re­pro­du­cen­ter og bu­tik­ker må sæl­ge. Der er en mil­li­ar­din­du­stri, som spe­ku­le­rer i vo­res trang til fedt, suk­ker og salt. Den en­kel­te har et an­svar, men det har po­li­ti­ker­ne og pro­du­cen­ter­ne og­så. Det mest ska­de­li­ge bør for­by­des.

Nog­le vil me­ne, at det er for­myn­de­ri. At folk må prop­pe sig med us­un­de fø­de­va­rer, hvis de har lyst. Jeg me­ner, det er et svigt. For kam­pen er uli­ge. Vi er pro­gram­me­ret til at kræ­ve net­op suk­ker, fedt og salt. Det var ik­ke et pro­blem den­gang, det var en sjæl­den­hed at få nok at spi­se, og hvor det fy­si­ske ak­ti­vi­tets­ni­veau var tårn­højt. Men i dag dør vi af det el­ler får en elen­dig livskva­li­tet, mens in­du­stri­en tje­ner mil­li­ar­der. Der­for bli­ver vi nødt til at min­de os selv og hin­an­den om, at vi bå­de som in­di­vi­der og som sam­fund har et an­svar. Og­så selv­om vi ha­der det. res nær­me­ste. Så gør dit bed­ste for at vi­se din dat­ter vej­en.

Fo­ku­ser på det go­de. For­tæl hvor­for grønt­sa­ger er et godt valg i ste­det for at for­tæl­le om alt det dår­li­ge, som er for­bun­det med f. eks. at spi­se suk­ker.

Smag, duft og mærk. Men­ne­sker er nys­ger­ri­ge af na­tur. Ud­nyt det. Ind­drag din dat­ter i mad­lav­nin­gen og lad hen­de eks­pe­ri­men­te­re ved at til­be­re­de for­skel­li­ge grønt­sa­ger. Det kan og­så væ­re en god idé at ta­ge hen­de med ud på ek­sem­pel­vis en gård, så hun kan få ind­sigt i hvor grønt­sa­ger­ne kom­mer fra og selv prø­ve at træk­ke en gu­lerod op ad jor­den.

Jeg hå­ber, det gav dig svar. Din om­sorg og kær­lig­hed til din dat­ter er in­spi­re­ren­de. Alt det bed­ste til dig og din dat­ter.

ask­chris@ bt. dk Læs fle­re spørgs­mål og svar gra­tis på:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.