UGENS TE­MA: Tag an­svar

BT - - KLUMMEN -

for­hin­drer mig i at gø­re det, som jeg har lyst til ( selv om det er skidt for mig). Til gen­gæld bli­ver jeg ik­ke vred på dem, der får mig til at gø­re no­get, jeg har lyst til ( selv­om det ik­ke er godt for mig). Det bur­de jeg el­lers bli­ve me­re ’ pis­sed off’ over.

Jeg ta­ger det op, for­di det er me­get men­ne­ske­ligt at re­a­ge­re på den må­de. Og for­di vi skal læ­re at ac­cep­te­re en grad af den slags ir­ri­ta­tion, hvis vi vir­ke­lig vil æn­dre kurs.

Vi ser det, når vi har dis­kus­sio­ner­ne om sund mad i dag­in­sti­tu­tio­ner­ne. For­æl­dre bli­ver ra­sen­de, hvis in­sti­tu­tio­nen blan­der sig i, hvad de gi­ver bør­ne­ne med i mad­pak­ken, el­ler hvis in­sti­tu­tio­nen ved­ta­ger en kost­po­li­tik, hvor slik og ka­ge er ude­luk­ket. Nog­le for­æl­dre re­a­ge­rer, li­ge­som jeg gør, med et: ’ Hvad bil­der I jer ind? ’ Mind your own bu­si­ness’.’

Men vi har et an­svar for, hvor­dan vi op­fø­rer os. For vo­res va­ner. For hvor­dan vi op­dra­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.