Voks­ne he­stepi­ger hit­ter

Fle­re voks­ne kvin­der gen­fin­der de­res in­dre he­stepi­ge. Det er godt, for rid­ning gav­ner bå­de hel­bred og kan frem­me kar­ri­e­ren

BT - - NYHED - An­ne Funch

Fo­to Ni­els Ahl­mann Ole­sen afu@ ber­ling­s­ke. dk

Dfor­bund fra 2014, fo­re­ta­get blandt 462 ri­de­klub­ber og 65.000 ryt­te­re vi­ser, at sta­dig fle­re mel­der sig ind i for­bun­det som se­ni­o­r­ryt­te­re. Blandt dem har stør­ste­delen gå­et til rid­ning som børn el­ler un­ge.

Heste­kvin­der

Det er pri­mært kvin­der, der be­gyn­der at gå til rid­ning og bli­ver se­ni­o­r­ryt­te­re. Men i mod­sæt­ning til de yn­gre ryt­te­re dyr­ker se­ni­o­r­ryt­ter­ne ik­ke rid­ning som kon­kur­ren­cesport.

» Mens pi­ger­ne har et ’ nur­se- gen’ og ger­ne vil pas­se og ple­je he­sten, har det for de voks­ne stor be­tyd­ning, at de kan bru­ge rid­ning til at kob­le af rent men­talt. De kan grund­læg­gen­de godt li­de at ri­de, men det er og­så det so­ci­a­le fæl­les­skab, som bin­der dem sam­men, « si­ger Anja He­in­sen.

Selv om kvin­der­ne slap­per af fra de­res ar­bej­de, når de ri­der, kan ri­despor­ten må­ske væ­re kar­r­ri­ere­frem­men­de.

Tid­li­ge­re tro­e­de man, at he­stepi­ger­ne ind­t­og en me­re kon­ven­tio­nel kvin­derol­le i de­res vok­sen­liv. Men forsk­ning vi­ser, at he­stepi­ger ta­ger le­derskab se­ne­re, går for­an og tør vi­se nye ve­je. Det frem­går af en dok­to­raf­hand­ling om he­stepi­ger og le­derskab fra 2010, som Le­na For­berg fra Lu­le­ås Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet står bag.

Pi­ger, der har til­bragt me­get tid i stal­den og på he­ste­ryg, bli­ver go­de le­de­re. De læ­rer at vi­se hand­le­kraft, at for­stå he­ste­nes sig­na­ler og væ­re ty­de­li­ge. De læ­rer di­sci­plin og ved­hol­den­hed og så læ­rer sam­ar­bej­det i he­stestal­den pi­ger­ne me­get om fæl­les­skab. Egen­ska­ber der kan væ­re nyt­ti­ge på ar­bejds­mar­ke­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.