’ Syn­ger Whit­ney med hår­bør­sten i hån­den’

Silas Bjer­re­gaard fra Tur­bowe­e­kend er bå­de til rock, ja­zz, hip­hop og pop

BT - - BOG- FIX - Hen­ning Hø­eg Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i tv? Hvad ser du al­drig i tv

Fo­to Tor­ben Christensen ho­eg@ bt. dk Hvad er det næ­ste, du skal i gang med? » Det er ’ Gla­mora­ma’ af Bret Ea­ston El­lis – ham der og­så skrev ’ Ame­ri­can Psy­cho’. Den er ven­ligst ud­lånt af min ven Jo­dy Bar­ton. « » Ban­det ’ Unk­nown mor­tal or­che­stra’ har vi hørt en del her­hjem­me. El­lers Neil Yo­ung, So­nic Youth, Ni­ck Ca­ve, Bla­ck Sab­bath, og i går Char­les Mingus. « » For ti­den det oven­stå­en­de. For­gre­nin­ger af rock, ja­zz og no­get hip­hop. Men Ce­ci­lie har da fan­get mig et par gan­ge med en hår­bør­ste i hån­den og Whit­ney Hou­ston skru­et op på maks. « » Fil­men ’ Im kel­ler’ af Ul­rich Seidl på CPH- Dox ( do­ku­men­tar­film- festi­val). « » Åh... jeg tror ik­ke, jeg har én fa­vo­rit, men jeg vil al­tid an­be­fa­le ’ Hvem er ban­ge for Vir­gi­nia Wolf’ med Eliza­beth Tay­l­or og Ri­chard Bur­ton for sit fan­ta­sti­ske ma­nuskript og for­mi­dab­le sku­e­spil. Og så er jeg lidt en ’ suck­er’ for sci- fi og fan­ta­sy. ’ Bla­de Run­ner’ har al­tid lig­get højt på den li­ste. « » Sand­syn­lig­vis Tur­bowe­e­kend, må­ske med sup­port fra Ken­taur el­ler Chin­ah. Før det var det nok Juli­an Ca­sablan­cas & The Voidz på Ve­ga i de­cem­ber sam­men med re­sten af ban­det. Det var en kom­pleks og lar­men­de af­fæ­re. Men halv­de­len af pu­bli­kum vir­ke­de, som om de hel­le­re vil­le ha­ve hørt The Stro­kes. « » Af de helt sto­re gam­le bli­ver det Neil Yo­ung på Roskil­de Festi­val 2008, og Bru­ce Springs­te­en på Roskil­de i 2012. Det var to kæm­pe­sto­re kon­cer­ter med over 40 års ner­ve ka­na­li­se­ret er­fa­rent og in­tenst. Af de min­dre hur­sker jeg sær­ligt Gil­li­an Welch på Lil­le Ve­ga i 2007. Og af de nye var jeg ret im­po­ne­ret over Blaue Blu­me til Gaf­fa Awards. Dem skal jeg helt sik­kert fan­ge en hel kon­cert med snart. « » Jeg ser sjæl­dent tv. Men ser dog se­ri­er. Jeg kan an­be­fa­le ’ To­get­her­ness’ af Du­p­lass- brød­re­ne og ’ Ste­ve Zis­sis’ og den ani­me­re­de ’ BoJa­ck Hor­se­man’ – om en fal­le­ret sitcom- stjer­nes liv i L. A. «

» Jeg ser al­drig re­a­li­ty- tv. «

We­e­kend - 06.06.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.