Ni ud af ti på r d

Al­ter­na­ti­vets Uff e El­bæk har i prak­sis lagt sig tæt op ad En­heds­li­sten i Fol­ke­tin­get

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

Når En­hed­li­sten tryk­ker på den rø­de nej- knap i Fol­ke­tin­get, kan man væ­re næ­sten sik­ker på, at Uff e El­bæk gør det sam­me.

Og når En­heds­li­sten stem­mer ja, stem­mer Uff e El­bæk ja.

Så­dan har ho­ved­reg­len væ­ret, si­den han i sep­tem­ber 2013 brød med De Ra­di­ka­le og blev løs­gæn­ger.

Man skul­le tro, at den tid­li­ge­re kul­tur­mi­ni­ster i hø­je­re grad ad­skil­te sig me­re fra de etab­le­re­de par­ti­er i Fol­ke­tin­get, som han ger­ne vil væ­re et al­ter­na­tiv til.

Men en over­sigt over stem­me­møn­stre­ne, som Fol­ke­tin­get har fo­re­ta­get, vi­ser, at Uff e El­bæk i 91 pro­cent af al­le af­stem­nin­ger stem­te på sam­me må­de som En­heds­li­sten.

Kun i 68 ud af 752 af­stem­nin­ger har Al­ter­na­ti­vets stift er stemt på en an­den må­de end net­op En­heds­li­sten.

Da en del af­stem­nin­ger er eft er­ret­nings­sa­ger uden re­elt po­li­tisk ind­hold, skal man vir­ke­lig le­de læn­ge for at fi nde de ste­der, hvor En­hed­li­sten og Uff e El­bæk ser så for­skel­ligt på en sag, at de og­så stem­mer mod­sat hin­an­den.

For ek­sem­pel har Uff e El­bæk stemt for at sen­de et dansk bi­drag til FNs ind­sats i Den Cen­tra­lafri­kan­ske Re­pu­blik. Det var En­heds­li­sten imod. Han støt­ter og­så Natos mis­sion i Af­g­ha­ni­stan, som En­heds­li­sten har stemt nej til.

Omvendt har Uff e El­bæk væ­ret gan­ske fl ink til at støt­te man­ge af de be­slut­nings­for­slag, som En­heds­li­sten har stil­let.

» Især på mil­jø og kli­ma de­ler vi man­ge am­bi­tio­ner, og det gør vi og­så i for­hold til, at vi øn­sker at mind­ske ulig­he­den i Dan­mark, som for læn­ge har væ­ret sti­gen­de, « skri­ver Uff e El­bæk i en mail sendt via hans pres­se­chef.

Me­re er­hvervs­ven­lig

Den stør­ste for­skel på de to par­ti­er er, at Al­ter­na­ti­vet er me­re er­hvervs­ven­lig. Man vil gi­ve bæ­re­dyg­ti­ge iværk­sæt­te­re bed­re mu­lig­he­der og hjæl­pe land­bru­get til at om­stil­le til øko­lo­gi.

» Og så er vi ik­ke so­ci­a­li­ster, men vær­di­ba­se­re­de. Vi er for EU, men kri­ti­ske over for land­brugs­støt­ten, « skri­ver han.

Uff e El­bæk kø­ber hel­ler ik­ke ide­en om, at hans nye par­ti ba­re er en kryds­ning af De Ra­di­ka­le og En­heds­li­sten.

» Vi kom­bi­ne­rer go­de ide­er fra al­le par­ti­er, for­di løs­nin­gen hver­ken lig­ger 100 pct. hos os el­ler hos an­dre par­ti­er, men skal fi ndes gen­nem godt sam­ar­bej­de og ær­lig, grun­dig be­hand­ling af al­le for­slag – og­så an­dre par­ti­ers, « skri­ver Uff e El­bæk. Er du me­re rød en blå? » Jeg tror ik­ke rig­tig på ide­o­lo­gi­er, idet dis­se nog­le gan­ge bli­ver lidt fast­lå­ste, så jeg er hver­ken blå el­ler rød – jeg er grøn, hvil­ket et kig på min valg­pla­kat vist og­så un­der­stre­ger. «

Jeg tror ik­ke rig­tig på ide­o­lo­gi­er, idet dis­se nog­le gan­ge bli­ver lidt fast­lå­ste, så jeg er hver­ken blå el­ler rød – jeg er grøn, hvil­ket et kig på min valg­pla­kat vist og­så un­der­stre­ger. Uff e El­bæk

Al­ter­na­ti­vet med Uf­fe El­bæk i spid­sen var tirs­dag mid­dag i Ska­gen, hvor de tog ud på Gre­nen i stærk blæst og regn med par­tiets bog­stav Å.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.