FI­RE UD AF TI STEM­MER PÅ PRO­TEST­PAR­TI­ER

Kom­men­tar: Pro­testvalg i sig­te. Fi­re par­ti­er får 40% af stem­mer­ne, og in­gen af dem har haft - el­ler får - re­ge­rings­ansva­ret. Det er et de­mo­kra­tisk pro­blem

BT - - DEBAT -

Fre­dag var en fest­dag i Dan­mark. Vi fejre­de Grund­loven og mar­ke­re­de, at det var 100- året for ind­fø­rel­sen af kvin­der­nes val­gret. I dén grad værd at mar­ke­re, og der blev fe­stet i fl ot som­mer­vejr over det gan­ske land. Det er før­ste gang, vi på den må­de fejrer vo­res fri­hed og de­mo­kra­ti midt i en valg­kamp, og det sat­te ek­stra tryk på de po­li­ti­ske bud­ska­ber, og grund­lovs­dag ud­vik­le­de sig til en sjæl­den po­li­tisk kamp­plads. VAL­GET DEN 18. ju­ni i 2015 kan og­så bli­ve hi­sto­risk på en an­den må­de. De før­ste uger af valg­kam­pen har vist, at man­ge af de ’ nor­ma­le struk­tu­rer’ i dansk po­li­tik er gå­et fl øjten og er ble­vet afl øst af et stort an­tal pro­test­stem­mer. En ud­vik­ling, der på nog­le må­der kan sam­men­lig­nes med Jord­s­kredsval­get i 1973. DEN­GANG TORD­NE­DE FREM­SKRIDTSPAR­TI­ET og Cen­trum- De­mo­kra­ter­ne ind i Fol­ke­tin­get, og lod de gam­le par­ti­er - blandt an­det De Kon­ser­va­ti­ve og De Ra­di­ka­le - lig­ge slemt for­blød­te til­ba­ge på kan­vas­sen. Det var et op­gør med tra­di­tio­nen om, at ar­bej­de­re stem­te so­ci­al­de­mo­kra­tisk, bøn­der­ne på Ven­stre og bor­ger­ska­bet på De Kon­ser­va­ti­ve. Nu var der li­ge­som frit slag, og i dag kan man op­le­ve, at folk helt al­vor­ligt står og væl­ger mel­lem at stem­me på En­heds­li­sten og Dansk Fol­ke­par­ti, selv om de to par­ti­er vel ide­o­lo­gisk er no­get af det, der lig­ger længst fra hin­an­den. Det er og­så et pa­ra­doks, at Al­ter­na­ti­vet scorer man­ge stem­mer fra De Ra­di­ka­le, selv om der er mile­vidt mel­lem de to par­ti­ers øko­no­mi­ske po­li­tik. De Ra­di­ka­le fø­rer en næ­sten bor­ger­lig pen­gepo­li­tik, mens Al­ter­na­ti­vets po­li­tik - i hvert fald på kort sigt - på in­gen må­de hæn­ger sam­men. AL­TER­NA­TI­VET ER OVER­RA­SKEL­SEN i 2015, men og­så Dansk Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Al­li­an­ce er på hver de­res må­de mar­kan­te pro­test­par­ti­er, der har få­et tag i væl­ger­ne. De er - sam­men med En­heds­li­sten - re­præ­sen­tan­ter for en an­den lidt urovæk­ken­de ten­dens, som po­li­tisk kom­men­ta­tor Troels My­len­berg på­pe­ge­de i ugens løb. De fi re par­ti­er står til om­kring 40% af stem­mer­ne, men in­gen af dem har no­gen­sin­de sid­det i en re­ge­ring og har skul­let hånd­te­re det sto­re an­svar, det er at re­ge­re lan­det. Al­le fi re par­ti­er har - ind­til nu - le­vet godt af at stå ude fl øj­en. Uden at få beg el­ler snavs på de re­ne hæn­der. IN­TET TY­DER PÅ, at de fi re par­ti­er eft er val­get kom­mer til at sid­de i re­ge­ring. Tvær­ti­mod. Skræm­me­bil­le­det er SF, hvor re­ge­rings­ansva­ret var for tungt et åg. Par­ti­et var re­elt ved at gå i op­løs­ning, da de skul­le skræ­ve over alt fra Dong- salg til Gold­man Sa­chs, afl ys­ning af be­ta­lings­rin­gen og an­dre af de løft er, Vil­ly Søvn­dal og co. hav­de lo­vet før val­get i 2011. Den ri­si­ko har Dansk Fol­ke­par­ti ik­ke øn­sket at lø­be, og in­tet ty­der på, det sker nu. En stor del af DFs frem­gang hand­ler om, at man bå­de har få­et si­ne mær­kesa­ger gen­nem­ført og har kun­net hol­de sig ude af de upo­pu­læ­re og svæ­re be­slut­nin­ger. BÅ­DE AL­TER­NA­TI­VET OG Dansk Fol­ke­par­ti er - på hver sin fl øj - ek­stre­me pro­test­par­ti­er, der får alt for me­get ind­fl ydel­se på hen­holds­vis rød og blå blok. Ue­nig­hed er godt. Man­ge for­skel­li­ge me­nin­ger skal bry­des i et de­mo­kra­ti. Det er fak­tisk me­nin­gen. Men det kan bli­ve et de­mo­kra­tisk pro­blem, at så få par­ti­er re­elt øn­sker at ta­ge et an­svar for hel­he­den. For at få det Dan­mark, vi ken­der og drøm­mer om, til at fun­ge­re.

DEL­TAG I DE­BAT­TEN på blogs. bt. dk/olavskaa­nin­gan­der­sen/

Al­le fi re par­ti­er le­ver godt af at stå ude på fl øj­en. Uden at få beg el­ler snavs på de re­ne hæn­der Olav Skaa­ning Andersen, ansv. che­fre­dak­tør

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.