Hvor er El­bæks po­li­tik?

BT - - DEBAT - AL­TER­NA­TI­VET Kø­ben­havn S

P. Ve­ber Fin­nedal

Hvor­dan kan det dog la­de sig gø­re, at et par­ti, som Storm P kun­ne ha­ve op­fun­det, til­sy­ne­la­den­de vil bli­ve af­gø­ren­de for val­gre­sul­ta­tet. Vågn dog op, Dan­mark!

Et valg er alt­så al­vor­li­ge­re end en fl ok dag­drøm­me­re, der for­sø­ger at stik­ke blår i folks øj­ne, helt ne­de på bør­ne­ha­ve­sta­di­et, uden no­gen for­nuft ige for­slag til, hvor­dan lan­det skal sty­res. De præ­sen­te­rer ude­luk­ken­de po­puli­sti­ske for­slag uden re­la­tion til vir­ke­lig­he­den.

Er det eft er­hån­den så­dan, at man stem­mer ud fra, hvor man kan la­ve mest rav i den?

Fortje­ner Dan­mark vir­ke­lig det eft er val­get?

Uf­fe El­bæks par­ti Al­ter­na­ti­vet lig­ger i den se­ne­ste me­nings­må­ling til 3,6 pct. af stem­mer­ne. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.