Vi be­stem­mer løn­nen

BT - - DEBAT - MIND­STE­LØN Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning

Jørn Ne­er­gaard Lar­sen

Ei­gil Andersen, ar­bejds­mar­kedsord­fø­rer for SF, si­ger i BT d. 4/ 6, at mind­ste­løn­nen i Dan­mark vil bli­ve la­ve­re, hvis po­li­ti­ker­ne sæn­ker de off ent­li­ge ydel­ser. Det er lodret for­kert og ud­tryk for ren skræm­me­kampag­ne op til val­get.

I Dan­mark er mind­ste­løn no­get, ar­bejds­gi­ve­re og løn­mod­ta­ge­re af­ta­ler ved for­hand­lings­bor­det. Og i DA står vi ved de aft aler, vi har ind­gå­et. Skal mind­ste­løn­nen sæt­tes ned, så skal fag­be­væ­gel­sen ta­ge det med som for­slag, når vi for­hand­ler overenskom­ster. Et for­slag om at sæn­ke mind­ste­løn­nen vil nem­lig ik­ke kom­me fra ar­bejds­gi­ver­ne.

Ei­gil Andersen har der­i­mod ret i, at DA øn­sker, at kon­tant­hjæl­pen sæn­kes. Som ar­bejds­gi­ve­re har vi et øn­ske om et for­nuft igt sam­spil mel­lem off ent­lig for­sør­gel­se og mind­ste­løn­nin­ger­ne. Så det kan be­ta­le sig at ar­bej­de. Det kræ­ver, at der er for­skel på, hvad bor­ger­ne kan få fra det off ent­li­ge, og hvad de kan få ved at ar­bej­de til mind­ste­løn­nen. Når det kan be­ta­le sig at ar­bej­de, bli­ver be­skæft igel­sen stør­re. Det er godt for den en­kel­te, for virk­som­he­der­ne og for vel­fær­den – og­så for dem, der fort­sat vil væ­re på over­før­sels­ind­komst.

Al­le reg­ler om mind­ste­løn i Dan­mark stam­mer fra de overenskom­ster, som ar­bejds­gi­ve­re og fag­be­væ­gel­sen ind­går. Overenskom­ster gæl­der for al­le, der ar­bej­der på virk­som­he­den, uan­set om me­d­ar­bej­de­ren er med­lem af en spe­ci­fi k fag­for­e­ning el­ler ej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.