BTs le­der tirs­dag: ’ Vis at du er eg­net til job­bet, Løk­ke’

BT - - DEBAT -

Tro­vær­dig­hed er no­get af det dy­re­ba­re­ste, en po­li­ti­ker ejer. Løk­ke ved, at han har et pro­blem li­ge præ­cis på det punkt. Men spørgs­må­let er, om Løk­ke er ved at dyr­ke te­ma­et så me­get, at pres­set på Thor­ning bli­ver for slat­tent. Som nu i søn­da­gens du­el mel­lem de to stats­mi­ni­ster­kan­di­da­ter på TV2. Hvor var for ek­sem­pel Løk­kes ud­stil­ling af S- for­man­dens pro­ble­mer i ud­læn­din­gepo­li­tik­ken?

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.