Han fik ba­re et ud­dan­nel­ses­til­bud

Kø­ben­havns Kom­mu­ne an­vend­te en ‘ helt for­fejl­et stra­te­gi’ over for Omar ElHus­se­in, me­ner en in­te­gra­tions­eks­pert ef­ter nye op­lys­nin­ger i ter­r­or­sa­gen

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@bt. dk kaak@bt.dk

Kø­ben­havns Kom­mu­ne hav­de i høj grad øje på ter­r­o­ri­sten Omar El- Hus­se­in.

Fak­tisk helt frem til den fe­bru­ar- we­e­kend, hvor han af­fy­re­de de dø­de­li­ge skud imod fil­min­struk­tø­ren Finn Nør­gaard og vagt­man­den Dan Uzan og sår­e­de fle­re be­tjen­te. Det kan BT i dag af­slø­re. Kø­ben­havn Kom­mu­nes kon­takt ske­te blandt an­det gen­nem Ung­dom­mens Ud­dan­nel­ses­vej­led­ning i Kø­ben­havn, hvor der iføl­ge BTs op­lys­nin­ger var jævn­lig kon­takt i form af mø­der og sam­ta­ler, li­ge­som der blev lagt ud­dan­nel­ses­pla­ner for den kri­mi­nel­le mand. Der­u­d­over fik han og­så til­knyt­tet en så­kaldt fast­hol­del­ses­men­tor, der skul­le hjæl­pe den un­ge mand med hol­de sig på dy­dens smal­le sti.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har der væ­ret så man­ge sa­ger, at kom­mu­nens sags­be­hand­le­re over 60 gan­ge har la­vet jour­nal på Omar El- Hus­se­in over en fi­re­årig pe­ri­o­de fra 2009 til 2014.

I 2011 fik Omar El- Hus­se­in så­gar be­søg af kom­mu­nens me­d­ar­bej­de­re i fængs­let.

Må­let var iføl­ge BTs kil­der at ru­ste ham til et liv ef­ter fængs­let og få ham i gang med en ud­dan­nel­se.

De man­ge ini­ti­a­ti­ver be­tød blandt an­det, at han på­be­gynd­te en HF- ud­dan­nel­se, li­ge­som han i 2012 blev en del af pro­jek­tet Vækst­hu­set, der hjæl­per kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re i ar­bej­de.

Men hver gang, der blev stil­let krav til den palæsti­nen­sisk- fød­te mand, sjo­f­le­de han iføl­ge kil­der kom­mu­nens ini­ti­a­ti­ver ved en­ten at be­gå ny, al­vor­lig kri­mi­na­li­tet, sy­ge­mel­de sig el­ler ba­re bli­ve væk.

Stra­te­gi­en over for den se­ne­re ter­r­o­rist var helt for­fejl­et, me­ner in­te­gra­tions­eks­pert og so­cio­log Ay­din So­ei.

Hård­kogt kri­mi­nelt mil­jø

» Han er ble­vet be­skre­vet som en, der hav­de et vold­somt tem­pe­ra­ment, et stort has­h­mis­brug, og han led af vold­som pa­ra­noia. Og så var han en del af et hård­kogt kri­mi­nelt mil­jø. «

» Hvis man ta­ger den pro­fil, så kan man ik­ke ba­re ind­skri­ve ham i et ud­dan­nel­ses­til­bud. Han skal ha­ve styr på sit stof­mis­brug og sit tem­pe­ra­ment, og der skal ta­ges hånd om hans grund­læg­gen­de so­ci­a­le kom­pe­ten­cer, « si­ger han.

Ay­din So­ei hen­vi­ser blandt an­det til, at Omar El- Hus­se­in umo­ti­ve­ret stak en S- togs­pas­sa­ger ned med en kniv i 2013, for­di han hav­de rø­get hash og føl­te sig pa­ra­noid.

» Det er jo ik­ke ba­re en per­son, man ba­re gi­ver et ud­dan­nel­ses­til­bud, « si­ger han.

Ung­dom­mens Ud­dan­nel­ses­vej­led­ning i Kø­ben­havn hø­rer un­der Bør­ne- og Ung­doms­for­valt­nin­gen, men har og­så trå­de til Beskæf­ti­gel­ses­for­valt­nin­gen i Kø­ben­havn.

In­den Omar El- Hus­se­in hav­ne­de i det re­gi, hav­de Kø­ben­havns Kom­mu­nes so­ci­al­for­valt­ning an­sva­ret for Omar ElHus­se­in, ind­til han fyld­te 18 år.

Som BT tid­li­ge­re har be­skre­vet, så fo­re­tog kom­mu­nens og po­li­tiets me­d­ar­bej­de­re to så­kald­te hjem­me­be­søg hos Omar El- Hus­se­in og hans far, da han var 17 år i 2010.

’ Res­sour­cestærk fa­mi­lie’

For­må­let var at fin­de ud af, om der skul­le iværk­sæt­tes en så­kaldt bør­ne­fag­lig un­der­sø­gel­se.

Den la­ves for at fin­de ud af, om fa­mi­li­en skal ha­ve ek­stra støt­te ek­sem­pel­vis i form af en men­tor.

Men kom­mu­nen und­lod at la­ve en bør­ne­fag­lig un­der­sø­gel­se, for­di fa­de­ren over­be­vi­ste kom­mu­nens me­d­ar­bej­de­re om, at han kun­ne for­hin­dre sin søn i at be­gå yder­li­ge­re kri­mi­na­li­tet, li­ge­som det var kom­mu­nens ind­tryk, at fa­mi­li­en var ‘ res­sour­cestærk’. Se­ne­re har BT dog kun­net for­tæl­le, at fa­de­ren iføl­ge kil­der har væ­ret på kon­tant­hjælp i 20 år.

Der­u­d­over vur­de­re­de kom­mu­nen, at Omar El- Hus­se­in an­gi­ve­ligt tog sig af sin sko­le­gang og dyr­ke­de sport. At han pas­se­de sin sko­le var dog løgn.

Iføl­ge Ay­din So­ei er det ær­ger­ligt, at kom­mu­nen ik­ke greb ind på det tids­punkt.

» Det er en klar fejl, at man ik­ke la­ver den bør­ne­fag­li­ge un­der­sø­gel­se, så man kun­ne gri­be ind, før han bli­ver helt af­stum­pet, « si­ger han

Han me­ner og­så, at Omar El- Hus­se­in er et ek­sem­pel på den af­mæg­tig­hed, kom­mu­ner­ne op­le­ver i for­hold til de mest hård­kog­te kri­mi­nel­le ind­van­dre­re.

» Sy­ste­met er re­elt mag­tes­løst. når de un­ge er fyldt 18 år og ik­ke ta­ger imod de til­bud, der er. Sam­fun­det kan ik­ke hjæl­pe folk, der ik­ke vil hjæl­pes. Der er man­ge sa­ger, hvor un­ge hol­der sags­be­hand­ler­ne hen for ba­re at vin­de tid, så de kan fort­sæt­te med de­res kri­mi­na­li­tet, « si­ger Ay­din So­ei.

Omar El- Hus­se­ins kri­mi­nel­le lø­be­ba­ne end­te så tragisk, som det kun­ne. Lør­dag den 14. og søn­dag 15. fe­bru­ar gen­nem­før­te han sit ter­r­or­an­greb i Kø­ben­havn. Selv blev han skudt af Po­li­tiets Ak­tions­styr­ke.

Ung­dom­mens Ud­dan­nel­ses­vej­led­ning i Kø­ben­havn har tavs­heds­pligt og kan ik­ke ud­ta­le sig om per­sonsa­ger.

Hvis man ta­ger den pro­fil, så kan man ik­ke ba­re ind­skri­ve ham i et ud­dan­nel­ses­til­bud. Han skal ha­ve styr på sit stof­mis­brug og sit tem­pe­ra­ment, og der skal ta­ges hånd om hans grund­læg­gen­de so­ci­a­le kom­pe­ten­cer Ay­din So­ei, in­te­gra­tions­eks­pert og so­cio­log ( fo­to)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.