Vil­le læ­se it på uni­ver­si­te­tet

BT - - NYHEDER -

Om det var en af­led­nings­ma­nøv­re, el­ler om det ba­re er et ud­tryk for Omar El- Hus­se­ins split­te­de sind, fin­der vi al­drig ud af. Men iføl­ge BTs kil­der for­tal­te Omar El- Hus­se­in på et mø­de i fe­bru­ar må­ned med job­cen­tret, at det var hans drøm at læ­se it på uni­ver­si­te­tet.

Han mød­te op, for­di han mang­le­de pen­ge og et sted at bo. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger fik han en en­gang­sy­del­se på ca. 4.000 kro­ner.

Der blev og­så plan­lagt et op­føl­gen­de mø­de tors­dag 12. fe­bru­ar 2015 - to da­ge før an­gre­bet. Han duk­ke­de dog al­drig op. Et nyt mø­de skul­le ha­ve fun­det sted 25. fe­bru­ar - 10 da­ge ef­ter, at han blev blev dræbt af po­li­tiets Ak­tions­styr­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.