En lang ræk­ke af fejl og svigt

BT - - NYHEDER -

Si­den ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn 14. og 15. fe­bru­ar har fle­re me­di­er, her­un­der BT, af­slø­ret, at der før, un­der og ef­ter de blo­di­ge be­gi­ven­he­der i ho­ved­sta­den er sket en ræk­ke fejl.

Bl. a. er po­li­tiets ind­sats ble­vet kri­ti­se­ret for at ha­ve væ­ret man­gel­fuld - bå­de i for­hold til sel­ve be­skyt­tel­sen af kul­tur­hu­set Kr­udt­tøn­den og den jø­di­ske sy­na­go­ge, og for at be­tjen­te­nes ud­styr har væ­ret man­gel­fuldt.

Og­så Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, PET, er ble­vet kri­ti­se­ret for at ha­ve over­set Kri­mi­nal­forsor­gens ad­vars­ler om, at Omar El- Hus­se­in var ble­vet ra­di­ka­li­se­ret.

Des­u­den er det kom­met frem, at han ude­blev fra Kri­mi­nal­forsor­gens kon­trol­sam­ta­ler, uden at det hav­de kon­se­kven­ser, el­ler at der blev hand­let.

Hel­ler ik­ke Kø­ben­havns Kom­mu­nes so­ci­al­for­valt­ning greb yder­li­ge­re ind, da den sam­men med Den Kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve Sek­tion i Kø­ben­havns Po­li­ti fo­re­tog to hjem­me­be­søg hos fa­mi­li­en umid­del­bart ef­ter, at Omar El- Hus­se­in som 17- årig var ble­vet løsladt fra va­re­tægts­fængsel. Kom­mu­nens ind­tryk var blandt an­det, at fa­mi­li­en vir­ke­de res­sour­cestærk.

Ef­ter­føl­gen­de har BT dog kun­ne af­slø­re, at Omar ElHus­se­ins far har væ­ret på kon­tant­hjælp fra 1994 til 2014. I den­ne pe­ri­o­de har han - iføl­ge BT s kil­der - mod­ta­get me­re end 2,8 mio. kr.

Ter r or i - stens mor har mod­ta­get ca. 945.000 kr. i kon­tant­hjælp. sris

Vag­ten Dan Uzan mi­ste­de li­vet for­an den jø­di­ske sy­na­go­ge i Krystal­ga­de i Kø­ben­havn. Kort ef­ter an­gre­bet strøm­me­de folk til med blom­ster. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.