Ud­sky­der ejen­doms­skat­ten

BT - - NYHEDER - BNB

Tyng­den af den vok­sen­de reg­ning til grund­skyld får re­kord­man­ge pen­sio­ni­ster til at ud­nyt­te mu­lig­he­den for at in­de­fryse net­op den­ne skat.

Det vi­ser en op­gø­rel­se, som Ar­bej­der­nes Lands­bank har ud­ar­bej­det ved hjælp af et rund­spør­ge til lan­dets kom­mu­ner samt da­ta fra Dan­marks Sta­ti­stik. Det skri­ver Ber­ling­s­ke Bu­si­ness.

Det er før­ste gang, at der på den må­de bli­ver skabt et sam­let over­blik over, hvor man­ge pen­ge dan­ske­re i den tred­je al­der med ejer­bo­lig skyl­der kom­mu­ner­ne i grund­skyld.

Pen­sio­ni­ster med fast ejen­dom har mu­lig­hed for at in­de­fryse de­res grund­skyld, så den først skal be­ta­les, når ejen­dom­men sæl­ges. Til gen­gæld lø­ber der i mel­lem­ti­den ren­ter på be­lø­bet, som kom­mu­nen skal ha­ve.

Op­gø­rel­sen vi­ser, at den skyl­di­ge grund­skyld er fi­redoblet si­den 2003. På da­væ­ren­de tids­punkt skyld­te pen­sio­ni­ster­ne to mil­li­ar­der kro­ner, og nu er gæl­den vok­set til over ot­te mil­li­ar­der kro­ner, som fle­re end 60.000 pen­sio­ni­ster skyl­der kom­mu­ner­ne.

Fo­to: Jep­pe Bjørn Vejlø

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.