Pi­lo­ter slap med knubs ef­ter flystyrt

BT - - NYHEDER - Jonas Ve­ster jves@ bt. dk

Et lil­le to- per­so­ners fly styr­te­de i går for­mid­dag ned på øen En­dela­ve. De to pi­lo­ter om bord er slup­pet fra flystyr­tet med knubs og skram­mer. Det op­ly­ser Jørn Lind­hardt, vagt­chef ved Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti, til BT.

Po­li­ti­et fik alarmopkal­det klok­ken 10.38, hvor vid­ner for­tal­te, at et fly var styr­tet ned i nog­le træ­er ved Vester­by, der lig­ger på den syd­li­ge del af øen.

De to pi­lo­ter er schweize­re, og de kun­ne selv for­la­de fly­et og hav­de ik­ke be­hov for am­bu­lan­ce­hjælp.

» Beg­ge fly­ets vin­ger er ble­vet re­vet af i styr­tet. De to om­bord­væ­ren­de er for­stå­e­ligt nok no­get ryste­de, for det er lidt af et mira­kel, at der ik­ke er sket dem me­re, « si­ger vagt­chef Jørn Lind­hardt.

Po­li­ti­et ved end­nu ik­ke, hvad der er år­sag til flystyr­tet.

» Vi har un­der­ret­tet ha­va­ri­kom­mis­sio­nen, og de vil ta­ge sig af flystyr­tet nu, « si­ger han.

BT har talt med En­dela­ves sog­ne­fo­ged, Jør­gen Holm, der har væ­ret i kon­takt med de to schweizi­ske pi­lo­ter på ste­det.

» De var cho­ke­re­de og ryste­de. De for­tal­te mig, at de var flø­jet til En­dela­ve for at mø­des med nog­le ven­ner, der var lan­det på øen fre­dag. Og så vil­le de fly­ve vi­de­re til Sve­ri­ge se­ne­re, « si­ger Jør­gen Holm.

» De ( pi­lo­ter­ne, red.) vil­le lan­de på fly­plad­sen, men de kom ud af kurs. De fløj ind fra øst, men der har må­ske væ­ret no­get tur­bu­lens, et kraf­tigt vind­stød el­ler no­get lig­nen­de, der har gjort, at de kun nå­e­de at få et af hju­le­ne ned på jor­den, hvor­ef­ter fly­et fort­sat­te ud i en ræk­ke træ­er, der står langs fly­plad­sen, « for­tæl­ler Jør­gen Holm.

Fo­to: Char­lot­te Strand­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.