Vold­somt hær­værk mod mus­lim­sk grav­plads

BT - - NYHEDER - BNB

Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti vil på in­gen må­de ac­cep­te­re det grove hær­værk, som den mus­lim­ske grav­plads i Brønd­by har væ­ret ud­sat for nat­ten til lør­dag, hvor 50 grav­sten er ble­vet væl­tet og fle­re knust.

» Si­tu­a­tio­nen ude på grav­plad­sen er dybt uac­cep­ta­bel, be­kla­ge­lig og me­get kræn- ken­de. Vi ta­ger det al­vor­ligt og har iværk­sat en ef­ter­forsk­ning, og vi kø­rer med skær­pet til­syn med pa­trul­jer, « si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Bjar­ne Ni­sted til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau. Lør­dag mor­gen var mel­din­gen fra Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti, at der var ta­le om dren­ge­stre­ger, og at hær­vær­ket ik­ke var ret­tet mod det mus­lim­ske mil­jø.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.