SKÆB­NE- DU­EL­LEN

Alt er på spil i af­te­nens an­den tv- du­el, især for Lars Løk­ke Ras­mus­sen

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk Me­re si­de 12- 13

En væl­ger kom­mer hen til Lars Løk­ke: » Du må alt­så hol­de op med at væ­re så flink ved hen­de. Du bli­ver nødt til at slå hår­de­re til, « in­si­ste­rer man­den.

Det er grund­lovs­dag, og Lars Løk­ke tryk­ker hæn­der i Hert­ha­da­len i Lej­re ef­ter sin grund­lovsta­le.

» Jo, jo, nu er det jo ik­ke en sports­be­gi­ven­hed, « si­ger Lars Løk­ke be­ro­li­gen­de til man­den. Men han si­ger og­så no­get om, at han må­ske vil ta­ge fløjls­hand­sker­ne lidt af, når han igen er i du­el med Hel­le Thor­ningS­ch­midt søn­dag af­ten.

Væl­ge­ren står næp­pe ale­ne med sin un­dren, og alt ty­der på, at Løk­ke bli­ver nødt til at gå hår­de­re til Hel­le Thor­ning- Sch­midt, når de i af­ten mø­des i DR By­en til den an­den du­el for­ud for val­get 18. ju­ni. Du­el­len i af­ten bli­ver en re­gu­lær skæb­ne- du­el.

Selv vil Lars Løk­ke ik­ke ind på sin tak­tik.

» Po­li­tik er jo ik­ke en bok­se­kamp. Det bur­de væ­re en kamp om hold­nin­ger. Og jeg har i valg­kam­pens før­ste fa­se in­si­ste­ret på at ta­le om, hvad Ven­stre vil. Men det er klart, at der er brug for en di­men­sion me­re. For det er jo ik­ke ba­re et spørgs­mål om, hvad man si­ger, man vil, men og­så om ev­nen til at le­ve­re det. Og der må jeg ba­re helt stil­fær­digt kon­sta­te­re, at det, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har gang i nu, det væk­ker sto­re min­del­ser om det, vi op­le­ve­de sidst med nog­le ba­stan­te løf­ter til dan­sker­ne, som der over­ho­ve­det ik­ke blev le­ve­ret på, « si­ger Lars Løk­ke til BT.

To­delt stra­te­gi

Men iføl­ge BTs op­lys­nin­ger fra kil­der i Ven­stre er der ta­le om en to­delt stra­te­gi: Først at ta­ge det ro­ligt, væ­re sag­lig og ska­be tro­vær­dig­hed. Og der­ef­ter ta­ge fløjls­hand­sker­ne af og gå hår­de­re til værks.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt ar­bej­der der­i­mod ud fra en ren an­grebs­stra­te­gi. I hen­des lejr har man fra be­gyn­del­sen kon­sta­te­ret, at hun er bag­ud, og at der skal an­gri­bes fra start til slut, hvis man vil vin­de, og ud­nyt­te Thor­nings nye styr­ke. En stra­te­gi, der fo­re­lø­big ser ud til at vir­ke.

Stra­te­gi­er­ne vil kol­li­de­re i af­te­nens ver­ba­le krig mel­lem de to ud­for­dre­re til stats­mi­ni­ster­po­sten.

Man­ge kom­men­ta­to­rer men­te, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt slap bedst fra den før­ste du­el i TV2 sid­ste søn­dag.

Skin­ger og ir­ri­te­ren­de

Men det er man slet ik­ke eni­ge i i Ven­stre. Her me­ner man, at Lars Løk­ke kla­re­de sig ud­mær­ket, og man un­der­stre­ger og­så, at han holdt sig til den fast­lag­te stra­te­gi - og at den vir­ke­de.

Ven­stre- stra­te­gi­en over­la­der det ger­ne til Hel­le Thor­ning- Sch­midt at væ­re den, der går i an­greb. Ven­stre­fol­ke­ne vur­de­rer, at man­ge vil sy­nes, hun er skin­ger og lidt ir­ri­te­ren­de.

Ber­ling­s­kes po­li­ti­ske re­dak­tør Thomas Lar­sen me­ner, at Lars Løk­ke har et des­pe­rat be­hov for at kom­me i of­fen­si­ven:

» Lars Løk­ke har stærkt brug for at få stop­pet det mo­men­tum, som Hel­le Thor­ning har op­ar­bej­det. Det er lyk­ke­des for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne at re­lan­ce­re Hel­le Thor­ningS­ch­midt som po­li­tisk le­der - et pro­jekt, de fær­re­ste tro­e­de mu­ligt. De har sat hår­de an­greb ind på Løk­ke og gjort ham til bok­se­bold. I den før­ste du­el kun­ne hun der­for slå hår­de­re til Ven­stres for­mand end nor­malt, « si­ger han.

Ag­gres­siv stats­mi­ni­ster

» Jeg tror, det kom bag på Lars Løk­ke, at han mød­te en så ag­gres­siv og ud­fa­ren­de stats­mi­ni­ster. Han valg­te så at la­de væ­re med at re­a­ge­re og fort­sæt­te sin tak­tik, der hand­ler om at be­va­re ro­en og væ­re så sag­lig som mu­ligt. Det er vig­tigt for Løk­ke at genop­byg­ge sin tro­vær­dig­hed, men det har fast­låst ham i en de­fen­siv rol­le. Løk­ke har des­pe­rat brug for at få æn­dret bil­le­det af, at det er Thor­ning, der er i of­fen­si­ven. Så han bli­ver nødt til at kom­me ind i kam­pen, og jeg tror, det bli­ver en me­get hår­de­re og me­re di­rek­te de­bat i DR. Det går ik­ke, at Løk­ke bli­ver ved at ta­ge sla­ge­ne. Han kan ik­ke tå­le en om­gang til af sam­me slags som du­el­len sid­ste søn­dag, « si­ger Thomas Lar­sen.

Hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har man valgt den mod­sat­te stra­te­gi af den nor­ma­le for en sid­den­de stats­mi­ni­ster. Det nor­ma­le er, at man ud­nyt­ter stats­mi­ni­ster­po­stens vær­dig­hed og prø­ver at væ­re lidt til­ba­ge­læ­net, mens ud­for­dre­ren an­gri­ber. Men for Thor­ning er an­greb åben­bart det bed­ste for­svar. Hun hak­ke­de løs på Lars Løk­ke fra før­ste mi­nut i den før­ste du­el, og det vil hun sik­kert og­så gø­re i af­ten.

Hen­des rå­d­gi­ve­re me­ner og­så, hun klart vandt den før­ste du­el. Men de me­ner på in­gen må­de, at no­get er af­gjort.

» Der er lang vej end­nu, « si­ger de.

Det går ik­ke, at Lars Løk­ke bli­ver ved at ta­ge sla­ge­ne. Han kan ik­ke tå­le en om­gang til af sam­me slags som du­el­len sid­ste søn­dag

Thomas Lar­sen, po­li­tisk re­dak­tør, Ber­ling­s­ke

Lars Løk­ke holdt grund­lovsta­le for væl­ger­ne i Lej­re i fre­dags. En af dem op­for­dre­de ham til at gå hår­de­re til værks i af­te­nens tv- du­el med Hel­le Thor­ning- Sch­midt. Fo­to: Uf­fe Weng

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.