Eks­per­ter: Nu skal Løk­ke frem på ba­nen

Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Lars Løk­ke Ras­mus­sen står i aft en igen over for hin­an­den i en af­gø­ren­de tv- du­el

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk

Det er re­tu­ro­p­gø­ret i en ner­vepi­r­ren­de po­li­tisk kamp, der gæl­der re­ge­rings­mag­ten i Dan­mark.

Spil­le­ti­den er 60 mi­nut­ter uden op­hold - i bed­ste sen­de­tid med en mil­li­on se­e­re. In­gen pau­ser. In­gen te i om­klæd­nings­rum­met el­ler pep­talk fra træ­ne­ren un­der­vejs. Stra­te­gi­en skal væ­re klar og al­le sce­na­ri­er gen­nemtænkt, før tv- vært Ti­ne Gøtzs­che sæt­ter du­el­len i gang på DR1 kl. 20 i aft en.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) har, over­ra­sken­de for nog­le - cho­ke­ren­de for an­dre - i val­gets før­ste uge sat sit so­li­de for­spring over styr.

Kun­ne ik­ke for­kla­re sin po­li­tik

Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt ( S) vandt da og­så den før­ste tv- du­el sid­ste søn­dag på TV2, vi­ste en må­ling fo­re­ta­get af Me­ga­fon. Her men­te 52 pro­cent, at S- for-

man­den en­ten kla­re­de sig ’ bedst’ el­ler ’ klart bedst’, mens 37 pro­cent pe­ge­de på den li­be­ra­le ud­for­drer.

Kom­men­ta­to­rer­ne hæft ede sig især ved Lars Løk­ke Ras­mus­sens de­fen­si­ve til­gang, hvor Thor­ning oft e var den, som an­greb. Der­u­d­over hav­de han pro­ble­mer med en­kelt og let­fat­te­ligt at for­kla­re sin po­li­tik. Som ek­sem­pel­vis hvor­for han me­ner, at re­ge­rin­gen kun har skaff et 700 dan­ske­re i job.

Spil ud­læn­din­ge­kor­tet

Men Ven­stre- for­man­den har sta­dig go­de kort på hån­den. Han skal ha­ve til­ba­ge­ero­bret ud­læn­din­ge­spørgs­må­let, dril­le Thor­ning med bo­ligskat­ter­ne og med De Ra­di­ka­les so­lo­mel­din­ger.

» Løk­ke kan godt gå me­re til Hel­le Thor­ning, der var me­get ag­gres­siv i sid­ste de­bat, « si­ger Pe­ter Mo­gen­sen, di­rek­tør for den po­li­ti­ske tæn­ket­ank Kra­ka.

Lars Løk­kes kunst­styk­ke i af­ten bli­ver at gå me­re ag­gres­sivt til værks - sam­ti­dig med at se­er­ne sta­dig op­le­ver ham som den hø­fl ig­ste af de to stats­mi­ni­ster­kan­di­da­ter, me­ner BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor:

» Som mand mod en kvin­de skal han med ret stor mar­gen op­fø­re sig pænt, det vi­ser al er­fa­ring, « si­ger Søs Ma­rie Serup.

Hel­le Thor­ning- Sch­midts bed­ste vå­ben er fort­sat off en­si­ven. Me­nings­må­lin­ger­ne ser bed­re ud. Men selv om hun vandt den før­ste du­el, er rød blok sta­dig bag­ud i for- hold til blå i de fl este må­lin­ger.

Med hjælp fra Søs Ma­rie Serup og Pe­ter Mo­gen­sen skil­drer BT her kan­di­da­ter­nes tak­ti­ske oplæg til den vig­ti­ge du­el.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.