MUS­LI­MER TIL STEM­ME­BOK­SEN

Kan­di­da­ter­ne Mads Fug­le­de ( V) og Ser­dal Ben­li ( SF) har ind­ledt en fæl­les kampag­ne for at få mus­li­mer til at stem­me

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

De­mo­kra­ti­et øde­læg­ger is­lam, og hvis du stem­mer til val­get, er du en dår­lig mus­lim. Hold­nin­ger som dis­se skal ma­nes til jor­den, me­ner to fol­ke­tings­kan­di­da­ter, der med for­skel­lig par­ti­far­ve går til fæl­les kamp for at få mus­li­mer til stem­me­bok­sen.

En rød- blå kampag­ne­bil dre­jer ind mod en bo­lig­blok i Bal­lerup. Ud hop­per en SFer og en Ven­stre- mand. Beg­ge på jagt ef­ter dan­sker­nes stem- mer – hånd i hånd og med en ek­stra mis­sion i ryg­sæk­ken.

Ser­dal Ben­li ( SF) og Mads Fug­le­de ( V) kæm­per for at få mus­li­mer til stem­me­bok­sen til val­get 18. ju­ni. Vig­tig­he­den af de­mo­kra­ti­del­ta­gel­se skal ud­bre­des, og for­ker­te op­fat­tel­ser skal slås i jor­den.

» Man hø­rer he­le ti­den hi­sto­ri­er om de, der har valgt den rig­ti­ge vej. Per­so­ner, der har fun­det gud og ind­set, at de­mo­kra­ti­et er det, der øde­læg­ger de­res hjem­lan­de, og et be­greb, som Ve­sten har op­fun­det for at øde­læg­ge is­lam. Det syns­punkt skal vi ha­ve mast ned, « si­ger Mads Fug­le­de ( V).

I Bal­lerup skal de to fol­ke­tings­kan­di­da­ter til kaf­fe hos fa­mi­li­en Genc. En kur­disk fa­mi­lie, der ik­ke har stem­me­ret, men som ser vig­tig­he­den af de­mo­kra­ti.

Fa­mi­li­en har væ­ret nervøs for, at søn­ner­ne skul­le en­de i ra­di­ka­li­se­re­de mil­jø­er - og med god grund. For selv­om fa­mi­li­en fuldt ud an­er­ken- der de­mo­kra­ti­et, så ken­der blandt an­det søn­nen Er­man Genc til fle­re, der ik­ke gør.

» Jeg har ven­ner, der er med i de mus­lim­ske grup­per. Det er men­ne­sker, der i for­vej­en er i kri­mi­na­li­tet, og så sy­nes de, at de fin­der den ret­te vej. Det er op til dem, men jeg kan ik­ke li­de det. De bli­ver hjer­ne­va­ske­de og bli­ver kon­trol- le­ret. Pro­ble­met er, at de ik­ke kan skel­ne mel­lem po­li­tik og re­li­gion, « si­ger Er­man Genc.

De­mo­kra­ti øde­læg­ger is­lam

Over den stær­ke kaf­fe får po­li­ti­ker­ne og fa­mi­li­en Genc dis­ku­te­ret de­mo­kra­ti. Og selv­om fa­mi­li­en Genc er eni­ge med po­li­ti­ker­ne, har de­res ær­in­de ik­ke væ­ret spildt.

Al­le, som de to po­li­ti­ke­re har be­søgt, ken­der nem­lig nog­le, der ik­ke vil stem­me – en­ten for­di de er li­geg­la­de, el­ler for­di er ra­di­ka­li­se­re­de.

» Når man hø­rer, at de­mo­kra­ti­et er til for at øde­læg­ge is­lam, så bli­ver man rig­tig nervøs. Vi mø­der dem i valg­kam­pen. Men­ne­sker, der ik­ke stem­mer, for­di det er imod de­res re­li­gion. Dem er der man­ge af, « si­ger Sen­dal Ben­li.

Med mot­to­et ’ Mod­stan­de­re, men al­drig fjen­der’ rul­ler de to po­li­ti­ke­re væk fra bo­lig­blok­ken og vi­de­re ud i valg­kam­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.