Over­le­ver jord­s­kælv

Dan­ske­re mær­ke­de jor­den ryste un­der sig på Bor­neo

BT - - NYHEDER - Uff e Jør­gen­sen Od­de ufj o@ bt. dk

To dan­ske­re slap med li­vet i be­hold, da de stod på et af Asi­ens hø­je­ste bjer­ge, Ko­ta Ki­na­ba­lu, og et jord­s­kævl ram­te om­rå­det. Det be­kræft er Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce.

Jord­s­kæl­vet, der, iføl­ge in­ter­na­tio­na­le me­di­er, hav­de en styr­ke på 5,9 på ri­ch­ter­ska­la­en, ram­te fre­dag de­le af den ma­lay­si­ske stat Sa­bah på Bor­neo.

To - en 12 år gam­mel pi­ge og en lo­kal gu­i­de - blev dræbt på Ko­ta Ki­na­ba­lu, der lig­ger ca. 1600 km øst for ho­ved­sta­den Ku­a­la Lum­pur i Ma­lay­sia, og som med si­ne 4095 me­ter er et yn­det rej­se­mål for bjerg­be­sti­ge­re fra he­le ver­den.

130 stran­det på bjer­get

11 per­so­ner er kom­met til ska­de, og ca. 130 men­ne­sker var i går fort­sat stran­det på bjer­get, op­ly­ste nyheds­bu­reau­et AP. Red­nings­ak­tio­nen er des­u­den ble­vet be­svær­lig­gjort af dår­ligt vejr i om­rå­det, som gør det van­ske­ligt for he­li­kop­te­re at kom­me de til­ska­de­kom­ne til und­sæt­ning.

Iføl­ge de dan­ske myn­dig­he­ders op­lys­nin­ger er de to dan­ske­re i god be­hold. Og de er ik­ke læn­ge­re på Ko­ta Ki­na­ba­lu, men på grund af tavs­heds­pligt kan Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce ik­ke op­ly­se yder­li­ge­re.

Da jord­s­kæl­vet ram­te, var der bå­de ma­lay­si­e­re, hol­læn­de­re, sin­ga­po­re­a­ne­re, ame­ri­ka­ne­re, bri­ter, fransk­mænd og au­stra­li­e­re på bjer­get.

To dan­ske­re slap med li­vet i be­hold, da det­te bjerg be­gynd­te at ryste. Fo­to: EPA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.