EN­KEN SÆL­GER JAN FOGS PALÆ

Ene­ar­ving Char­lot­te Juul flyt­ter ik­ke ind i den af­dø­de liebha­ver mæg­lers hjem, men sæl­ger – for mel­lem 30 og 40 mio. kro­ner

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk phan@ bt. dk

In­den for få da­ge vil en af lan­dets mest eks­klu­si­ve pragtvil­la­er på Strand­vej­en, nord for Kø­ben­havn bli­ve ud­budt til salg.

Det dre­jer sig om den af­dø­de luksus­mæg­ler Jan Fogs hus på Strand­vej­en nord for Kø­ben­havn, for­tæl­ler liebha­ver­mæg­ler Sø­ren Hei­le­sen. Sam­men med part­ne­ren Claus Borg har han købt Fogs mæg­ler­fir­ma for et ukendt mil­li­onbe­løb:

» Vi skal sæl­ge Jans eget hus, og det vil bli­ve sat til salg in­den­for 14 da­ge, « af­slø­rer Hei­le­sen over for BT.

» Det er en pæn ejen­dom på om­kring 450 kva­drat­me­ter, der lig­ger li­ge di­rek­te ned til van­det. Med egen ba­de- og bå­de­bro, « si­ger Hei­le­sen.

Bli­ver bo­en­de på Vester­bro

Sal­get af den yderst eks­klu­si­ve vil­la be­ty­der, at Jan Fogs en­ke Char­lot­te Juul ik­ke flyt­ter ind på Strand­vej­en, men fo­re­lø­big bli­ver bo­en­de i den fi­re væ­rel­ses lej­lig­hed på 110 kva­drat­me­ter, som Fog køb­te til hen­de på Vester­bro i Kø­ben­havn i 2007.

Den af­hold­te liebha­ver­mæg­ler dø­de 23. april på Rigs­ho­spi­ta­let i Kø­ben­havn, mens han var i gang med at bli­ve be­hand­let for leukæ­mi – og­så kal­det blod­kræft. Op til hans død blev Jan Fog be­hand­let med en trans­fu­sion af stam­cel­ler fra en 25årig kvin­de­lig do­nor. Ved den sid­ste trans­fu­sion blev han ramt af en virus der send­te ham i ko­ma, og den 66- åri­ge ejen­doms­mæg­ler våg­ne­de ik­ke igen.

He­le Fogs arv går til en­ken Char­lot­te Juul, der blev gift med liebha­ver­mæg­le­ren bå­de af øko­no­mi­ske og kær­lig­heds­mæs­si­ge år­sa­ger. Hvil­ket Fog al­drig selv lag­de skjul på.

De to hav­de væ­ret ung­dom­skæ­re­ster, og Fog sag­de selv, at der al­tid hav­de væ­ret kær­lig­hed mel­lem de to i åre­ne ef­ter. Men da de gif­te­de sig i 2013, var der og­så en an­den grund:

» Ved at gif­te os slip­per vi jo for at be­ta­le skat, som man skul­le ha­ve gjort ved ek­sem­pel­vis et te­sta­men­te, « sag­de Jan Fog til BT, sam­me år som par­ret blev lov­for­me­ligt gift.

Der­for kan Char­lot­te Juul i dag se frem til man­ge mil­li­o­ner, når Fogs virk­som­hed og vær­di­er nu bli­ver re­a­li­se­ret.

Om­fat­ten­de vær­di­er

Sal­get af Jan Fogs ejen­dom er an­den del af den om­fat­ten­de re­a­li­se­ring af liebha­ver­mæg­ler Jan Fogs om­fat­ten­de vær­di­er, der i hvert fald lø­ber op i et be­trag­te­ligt to­cif­ret mil­li­onbe­løb.

Før­ste del var over­ta­gel­sen af Jan Fogs fir­ma, der blev ef­fek­tu­e­ret al­le­re­de få da­ge ef­ter Fogs bi­sæt­tel­se 2. maj.

Af­ta­len var la­vet på for­hånd af Fog selv sam­men med Borg og Hei­le­sen, der nu be­kræf­ter over for BT, at næ­sten al­le Fogs kun­der og de­res hu­se ind­går i det nye fir­ma.

Hei­le­sen vil ik­ke op­ly­se, hvor man­ge mil­li­o­ner de har måt­tet slip­pe for Fogs fir­ma, men sam­let set re­præ­sen­te­rer ale­ne salgs­po­ten­ti­a­let på po­r­te­følj­en næ­sten 500 mil­li­o­ner. Der be­ty­der en po­ten­ti­el ind­tægt på op mod 15 mil­li­o­ner, hvis salæ­ret er på de tre pro­cent, der er nor­malt ved den slags hand­ler.

» Vi har brugt ti­den på at snak­ke med al­le Jans kun­der, og de har stort set al­le tak­ket ja til at fort­sæt­te med os. Bå­de kun­der­ne og vi sav­ner selv­føl­ge­lig Jan, men der­for skal folk jo ha­ve solgt de­res hu­se al­li­ge­vel, « si­ger Sø­ren Hei­le­sen, der op­ly­ser, at Fogs egen pragtvil­la med en grund på 894 kva­drat­me­ter vil bli­ve ud­budt for et sted mel­lem 30 og 40 mil­li­o­ner kro­ner.

Pragtvil­la­en er dog langt­fra det ene­ste, den af­dø­de liebha­ver­mæg­ler ef­ter­la­der sig. Han eje­de og­så en stor lysty­a­cht med til­hø­ren­de bå­d­plads i Syd­frank­rig, en 28 fods båd i Dan­mark samt en bil­park på mindst ot­te luksus­bi­ler.

He­le ar­ven ind på en­kens bank­bog

Char­lot­te Juul er ene­ste ar­ving til he­le for­mu­en fra Jan Fogs lu­kra­ti­ve liebha­ver- virk­som­hed. Hans nær­me­ste fa­mi­lie­med­lem­mer tal­te to brød­re, Ivar og Mi­cha­el Abild­høj Fog, der ik­ke au­to­ma­tisk ar­ver, med­min­dre Jan Fog spe­ci­fikt har te­sta­men­te­ret no­get til dem. Det for­kla­rer ad­vo­kat Ul­rik Grøn­borg, der er spe­ci­a­list i æg­te­pag­ter og te­sta­men­ter:

» Hun er ene­ar­ving, og der bli­ver ik­ke no­get til Fogs sø­sken­de el­ler fa­mi­lie­med­lem­mer. Tvangs­arv er for­be­holdt børn og æg­te­fæl­ler, « si­ger Ul­rik Grøn­borg.

Sam­ti­dig vil Char­lot­te Juul kun­ne se frem til at få he­le ge­vin­sten i egen lom­me ved et salg af Jan Fogs vil­la, for­kla­rer ad­vo­ka­ten:

» Døds­bo­er er om­fat­tet af det, der hed­der par­cel­hus­reg­len. Den si­ger, at hvis grun­den er på min­dre end 1.400 kva­drat­me­ter, og af­dø­de har be­bo­et hu­set, skal der ik­ke sva­res skat af en even­tu­el fortje­ne­ste. I så fald kan døds­bo­et sæl­ge og få en skat­te­fri fortje­ne­ste, « si­ger Ul­rik Grøn­borg, der og­så for­tæl­ler, at en­ken slip­per for skat, når bi­ler og bå­de skal af­hæn­des:

» Døds­bo­et vil sand­syn­lig­vis kun­ne sæl­ge Fogs pri­va­te bi­ler, bå­de og bå­d­plad­ser uden at skul­le sva­re skat af en even­tu­el fortje­ne­ste. «

BT har for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Char­lot­te Juul, der ik­ke er vendt til­ba­ge på avi­sens hen­ven­del­ser.

Af­dø­de Jan Fogs hus på Strand­vej­en nord for Kø­ben­havn er på 450 kva­drat­me­ter. Bag­ved er der egen ba­de- og bå­de­bro. Fo­to: Jep­pe Vejlø

Jan Fogs barn­dom­skæ­re­ste og en­ke, som her på bil­le­det fra bi­sæt­tel­sen er iført sort hat, har valgt at sæl­ge liebha­ver­mæg­le­rens pragt­palæ – 450 kva­drat­me­ter med Øre­sund prak­tisk an­lagt for en­den af den pri­va­te ba­de- og bå­de­bro. Ar­kiv­fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Jan Fog og hund­en Han­ni­bal i den sto­re stue med sil­de­bens­par­ket­gulv.

Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.