Jor­den er kun 6.000 år gam­mel

Så­dan si­ger kre­a­tio­ni­sten Ken Ham - og 100 mil­li­o­ner ame­ri­ka­ne­re er eni­ge

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

AN­TI-VI­DEN­SKAB

» Vi op­dra­ger en hel ge­ne­ra­tion af far­ligt uvi­den­de ame­ri­ka­ne­re. Og det vil bom­be os til­ba­ge til ste­nal­de­ren « .

Så­dan si­ger po­pu­lær­vi­den­skabs­mand Bill Nye, der i år­ti­er var én af USAs mest po­pu­læ­re tv- vær­ter. I sit pro­gram ’ The Sci­en­ce Guy’ gjor­de Nye mil­li­o­ner af un­ge ame­ri­ka­ne­re in­ter­es­se­re­de i vi­den­skab.

Men nu er vin­den vendt. An­ti- vi­den­ska­ben vin­der frem. Og Bill Nye har drop­pet un­der­hold­nings­in­du­stri­en og i ste­det kon­cen­tre­rer han sig nu fuld­tid om at ad­va­re imod folk som den au­stralsk- fød­te kre­a­tio­nist Ken Ham.

I den ul­tra­kon­ser­va­ti­ve ame­ri­kan­ske stat Ken­tucky åb­ne­de Ken Ham for ot­te år si­den sit eget ’ Kre­a­tions Mu­se­um’, hvor han ud­dy­ber te­o­ri­er­ne om, at Jor­den er 6.000 år gam­mel, at Gud skab­te bå­de men­ne­sker og di­nosau­rer på én gang og at ho­mo­seksu­a­li­tet er una­tur­ligt og bur­de straf­fes med dø­den.

Og som Bill Nye godt ved, så er Ken Ham langt­fra ale­ne.

Af­vi­ser vi­den­skab

Så­le­des vi­ser en ny un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af den en­gel­ske avis The Gu­ar­di­an, at godt 45 pro­cent af den voks­ne ame­ri­kan­ske be­folk­ning tror, at Jor­den er et sted imel­lem 6.000 og 10.000 år gam­mel.

» Vi har træ­er i USA, der er over 6.000 år gam­le. Ind­land­si­sen i Grøn­land rum­mer syn­li­ge be­vi­ser på en for­tid på man­ge mil­li­o­ner år. Og kul­stof­prø­ver fo­re­ta­get på di­nosaur- knog­ler be­vi­ser, at de sto­re dyr le­ve­de for 100 mil­li­o­ner år si­den. Men for Ken Ham og hans til­hæn­ge­re be­ty­der den slags in­gen­ting. Det er dybt fru- stre­ren­de, « si­ger Bil Nye, der til­trak over tre mil­li­o­ner se­e­re, da han for ny­lig mød­te Ken Ham til en di­rek­te trans­mit­te­ret de­bat via in­ter­net­tet.

I de­bat­ten fast­holdt Ken Ham blot, at han tro­e­de på hvert et ord i Bib­len. Han har så­gar sagt, at vi bur­de stop­pe vo­res jagt på liv i rum­met.

» Hvis rumvæs­ner fin­des, vil de al­li­ge­vel ry­ge di­rek­te i hel­ve­de. Kun ef­ter­kom­me­re af Adam og Eva kan nem­lig kom­me i him­len, « si­ger Ken Ham.

Og det, Bill Nye kal­der den nye ame­ri­kan­ske an­ti- vi­den­skabs- bøl­ge, vok­ser for hver dag.

Vil for­by­de vi­den­skab

I sid­ste uge sagsøg­te Ken­neth Smith fra Har­pers Fer­ry i sta­ten West Vir­gi­nia så­le­des sin egen stat. Han vil på land­s­plan ha­ve gjort det for­budt at un­der­vi­se i Char­les Darwins te­o­ri om men­ne­skets evo­lu­tion.

» Det stri­der imod for­fat­nin­gen, « skri­ver Smith i sit sags­an­læg.

Og Ken­neth Smith er langt­fra den ene­ste ame­ri­ka­ner, der ak­tivt støt­ter an­ti- vi­den­skabs­bøl­gen.

I dag un­der­vi­ses så­le­des godt tre mil­li­o­ner ame­ri­kan­ske sko­lebørn hjem­me af de­res eg­ne for­æl­dre. Dis­se fa­mi­li­er er ty­pisk hvi­de og stærkt re­li­gi­øse. Og på fle­re ame­ri­kan­ske uni­ver­si­te­ter er et nyt pro­ble­met og­så vok­sen­de.

» Man­ge stu­de­ren­de ved an­er­kend­te uni­ver­si­te­ter sva­rer for­kert på grund­læg­gen­de vi­den­ska­be­li­ge spørgs­mål, for­di de hjem­me­fra har lært, at kre­a­tio­nis­me trum­fer evo­lu­tions- te­o­ri­en. Og den­ne for­næg­tel­se af ba­sal vi­den­skab kan væ­re en al­vor­lig trus­sel imod USAs in­tel­lek­tu­el­le frem­tid, « si­ger Bill Nye. Og tal­le­ne ta­ler de­res kla­re sprog.

I et nyt num­mer af bla­det Na­tio­nal Geo­grap­hic kan man så­le­des læ­se, at kun 45 pro­cent af USAs be­folk­ning tror på global op­varm­ning, over 50 mil­li­o­ner ame­ri­ka­ne­re me­ner, at ’ far­li­ge bør­ne­vac­ci­ner’ imod mæs­lin­ger er en sam­men­svær­gel­se, og godt 100 mil­li­o­ner voks­ne ame­ri­ka­ne­re me­ner at evo­lu­tions­te­o­ri­en er løgn.

Ken Ham har åb­net sit eget ’ Kre­a­tions Mu­se­um’. Her kan man blandt an­det læ­re, at Gud skab­te Jor­den, men­ne­sket og di­nosau­rer­ne for godt 6.000 år si­den. Fo­to: AFP

Vi­den­skabs­man­den Bill Nye fryg­ter en for­dum­mel­se af den kom­men­de ame­ri­kan­ske ge­ne­ra­tion. Her be­sø­ger han Det Hvi­de Hus. Han tror på evo­lu­tions­te­o­ri­en Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.