Im­mun­for­svar åd kræft svulst

BT - - NYHEDER -

Med en kom­bi­na­tion af to ty per af me­di­cin er det lyk­ke­des ame­ri­kan­ske for­ske­re at få im­mun­for­sva­ret til at til­in­tet­gø­re en stor kræft svulst i lø­bet af ba­re tre uger. » Jeg me­ner, at det­te gen­nem­brud må fø­re til en no­bel­pris på sigt, « si­ger pro­fes­sor In­ge Ma­rie Sva­ne fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, der ik­ke selv har del­ta­get i forsk­nings­pro­jek­tet.

In­ge Ma­rie Sva­ne har gen­nem fl ere år for­sket i im­mun­te­ra­pi til be­hand­ling af kræft . Hun for­kla­rer, at im­mun­te­ra­pi kort og godt hand­ler om at gø­re im­mun­for­sva­ret stær­ke­re, så det bli­ver i stand til at fi nde og dræ­be kræft cel­ler­ne.

Til­træk­ker cel­ler

Kræft cel­ler­ne er nem­lig go­de til at til­træk­ke de cel­ler, der for­hin­drer im­mun­for­sva­ret i at fun­ge­re or­dent­ligt, for­tæl­ler for­ske­ren.

» Po­pu­lært kan du si­ge, at en svulst om­gi­ver sig med en hær af im­mun­for­sva­rets eg­ne cel­ler, som sør­ger for, at kræft cel­ler­ne ik­ke bli­ver op­da­get og slå­et ihjel, « for­kla­rer In­ge Ma­rie Sva­ne.

Ved den nye be­hand­ling dræ­ber læ­ger­ne først de cel­ler, der be­skyt­ter kræft cel­ler­ne mod im­mun­for­sva­ret. Der­eft er ind­sprøjter de ’ hy­perak­ti­ve­re­de’ cel­ler fra pa­tien­tens eget im­mun­for­svar ind i pa­tien­tens blod, og det er i halv­de­len af til­fæl­de­ne nok til, at im­mun­for­sva­ret selv kan ud­ryd­de kræft en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.