Adop­tivbørn får lidt hø­je­re IQ end de­res bi­o­lo­gi­ske sø­sken­de

BT - - NYHEDER -

Adop­tivbørn får lidt hø­je­re IQ end de sø­sken­de, der bli­ver hos de­res bi­o­lo­gi­ske for­æl­dre, vi­ser en in­ter­na­tio­nal un­der­sø­gel­se fra blandt an­det Lund Uni­ver­si­tet i Sve­ri­ge. » Det er sand­syn­ligt, at adop­tiv­for­æl­dre har hø­je­re so­cioø­ko­no­misk sta­tus end de bi­o­lo­gi­ske for­æl­dre. Der­for har adop­tivbørn oft e få­et bed­re be­tin­gel­ser un­der op­væk­sten, og det af­spej­les så i bør­ne­nes IQ , « for­tæl­ler forsk­nings­ansvar­lig Kri­sti­na Sundquist.

Mel­lem 20 og 40 pro­cent af va­ri­a­tio­nen i in­tel­li­gens­ni­veau­et mel­lem in­di­vi­der i en be­folk­ning kan for­kla­res med mil­jø og op­vækst, men det eft er­la­der sta­dig­væk vo­res bi­o­lo­gi­ske op­hav som den stør­ste in­di­ka­tor for, hvor højt vi scorer på IQ- ska­la­en, for­tæl­ler An­na Ve­del, ph. d.stu­de­ren­de på Psy­ko­lo­gisk In­sti­tut ved Aar­hus Uni­ver­si­tet.

» Vo­res IQ er i hø­je­re grad ar­ve­lig end mil­jø­be­stemt. Vi ar­ver et po­ten­ti­a­le for at nå et IQ- ni­veau, og det kan ud­fol­des i me­re el­ler min­dre grad gen­nem vo­res op­vækst, « si­ger An­na Ve­del. Hun har ik­ke væ­ret med til at la­ve den nye un­der­sø­gel­se, men for­sker selv i per­son­lig­heds­træk og in­tel­li­gens.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.