396 om­kom­met ef­ter for­lis

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Den tragi­ske skib­su­lyk­ke på Yangtze- flo­den i man­dags har mindst ko­stet 396 men­ne­sker li­vet, skri­ver Reu­ters.

Det er de ki­ne­si­ske myn­dig­he­der, der har hæ­vet dødstal­let ef­ter kæn­trings­ka­ta­stro­fen, der ske­te un­der en or­kan.

’ Ea­stern Star’ hav­de 456 men­ne­sker om bord og kæn­tre­de un­der det vold­som­me uvejr. Kryd­stogtski­bet lag­de sig med bun­den i vej­ret få me­ter fra flod­bred­den. Iføl­ge vid­neud­sagn ske­te for­lø­bet på un­der to mi­nut­ter.

Iføl­ge Reu­ters er red­nings­ar­bej­de­re i gang med at le­de ef­ter om­kom­ne i ka­hyt­ter­ne på fær­gen, der blev hæ­vet af red­nings­hold fre­dag.

14 men­ne­sker er ble­vet fun­det i li­ve, her­i­blandt kap­ta­j­nen, der bli­ver til­ba­ge­holdt af po­li­ti­et, mens ulyk­ken un­der­sø­ges nær­me­re. Fle­re pas­sa­ge­rer sav­nes iføl­ge Reu­ters sta­dig, men de ki­ne­si­ske myn­dig­he­der slog al­le­re­de fre­dag fast, at hå­bet om at fin­de fle­re pas­sa­ge­rer i god be­hold er for­s­vun­det.

Und­skyl­der for­li­set

Virk­som­he­den, der stod for drif­ten af ski­bet, har und­skyldt for­li­set og un­der­stre­ger, at der vil bli­ve sam­ar­bej­det med ef­ter­for­sker­ne, som skal klar­læg­ge det tragi­ske for­løb.

Ind­til vi­de­re har de fo­re­lø­bi­ge un­der­sø­gel­ser vist, at ski­bet ik­ke var over­fyldt, og at der var red­nings­ve­ste nok til al­le. Men over­le­ven­de har og­så for­talt, at regn­vand strøm­me­de ind i ski­bets in­dre.

Kæn­trin­gen er den vær­ste skibs­ka­ta­stro­fe i Ki­na i 70 år, og den har ud­løst vre­de og fru­stra­tion hos fa­mi­lie og slægt­nin­ge til of­re­ne. Det fik ons­dag ra­sen­de fa­mi­lie­med­lem­mer til at gå i et pro­te­stop­tog gen­nem stor­by­en Shang­hai mod det rej­se­bu­reau, der hav­de ar­ran­ge­ret det 11 da­ge lan­ge kryd­stogt på Yangtze­flo­den.

Red­nings­ar­bej­der med et af de man­ge lig, der er ble­vet bjær­get fra ski­bet ’ Ea­stern Star’. 60 per­so­ner sav­nes

sta­dig. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.