Fort­sæt­ter ’ Top Gear’ uden Clark­son?

BT - - NYHEDER - Jonas Ve­ster jves@ bt. dk

De fle­ste ’ Top Gear’- fans har svært ved at fo­re­stil­le sig pro­gram­met uden Je­re­my Clark­son, men det kan bli­ve en re­a­li­tet ef­ter den bri­ti­ske tv- sta­tion BBC har til­budt de to med­vær­ter, Ri­chard Ham­mond og Ja­mes May, et stort to­cif­ret mil­li­onbe­løb for at fort­sæt­te showet uden dets an­ker­mand.

Avi­sen Daily Mail skri­ver, at BBC har til­budt Ham­mond og May ni mio. pund for at la­ve to el­ler tre sæ­so­ner me­re af det po­pu­læ­re bil- pro­gram. Det sva­rer til cir­ka 90 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner, og er an­gi­ve­ligt en for­dob­ling af de to med­vær­ters hid­ti­di­ge hy­re.

I marts må­ned blev 55- åri­ge Clark­son fy­ret som vært på ’ Top Gear’, ef­ter en epi­so­de hvor han hav­de an­gre­bet og slå­et ’ Top Gear’s pro­du­cer, Oi­sin Ty­mon, sam­ti­dig med han over­dæn­ge­de pro­du­ce­ren med yd­my­gen­de skældsord.

BBC skul­le væ­re des­pe­ra­te for at fort­sæt­te ’ Top Gear’. Pro­gram­met træk­ker mil­li­o­ner af se­e­re og er ble­vet solgt til utal­li­ge lan­de. Hvis Ri­chard Ham­mond og Ja­mes May tak­ker ja til til­bud­det, vil de iføl­ge Daily Mail bli­ve BBCs bedst løn­ne­de.

Co­me­ba­ck lu­rer

Den en­gel­ske tv- sta­tion ITV og Net­flix har og­så meldt de­res in­ter­es­se i trio­en, og det er an­gi­ve­ligt det, der har få­et BBC på ba­nen med ud­spil­let til May og Ham­mond.

Det fy­si­ske og ver­ba­le over- fald er blot én af en lang ræk­ke af skandaler, der igen­nem åre­ne har ka­stet en skyg­ge over Clark­sons per­son.

I kølvan­det på fy­rin­gen op­stod en un­der­skrift­sind­sam­ling hos vre­de fans, der for­lang­te, at BBC tog den skan­da­le­ram­te vært til­ba­ge til pro­gram­met. Pro­test- bøl­gen sam­le­de over en mil­li­on un­der­skrif­ter og vid­ner om Clark­sons skyhø­je po­pu­la­ri­tet.

Iføl­ge Daily Mail vil BBC ik­ke brin­ge en er­stat­ning for Clark­son på ba­nen. I ste­det er det me­nin­gen, at Ja­mes May og Ri­chard Ham­mond får sel­skab af en ny gæ­ste­vært i hvert pro­gram.

Dog si­ger kil­der til Daily Mail, at kon­trakt­til­bud­det til Ja­mes May og Ri­chard Ham­mond kan væ­re en må­de at få Clark­son til­ba­ge på skær­men.

’ Top Gear’ kan ven­de til­ba­ge på skær­men uden an­ker­man­den Je­re­my Clark­son. BBC har iføl­ge Daily Mail til­budt de to med­vær­ter, Ja­mes May og Ri­chard Ham­mond ( th.), et stort mil­li­onbe­løb for at la­ve to el­ler tre sæ­so­ner me­re af pro­gram­met. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.