$ Kim Kar­das­hi­an $

Kim Kar­das­hi­an har skabt sin egen ver­den, og vi an­dre le­ver ba­re i den

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

De tre mest over­ra­sken­de ting ved ver­dens stør­ste re­a­li­ty­stjer­ne, Kim Kar­das­hi­an, er, at hun hver­ken er un­der­be­ga­vet, over­fla­disk el­ler ond­skabs­fuld.

Dis­se tre min­de­vær­di­ge egen­ska­ber er el­lers me­get prak­ti­ske, når man vil gø­re sig gæl­den­de i da­gens show­biz- ver­den, hvor det gen­nem­snit­li­ge ’ at­ten­tion span’ ( ev­ne til at kon­cen­tre­re sig) er så­dan cir­ka seks se­kun­der ad gan­gen - li­ge­som vi­deo­er­ne på Vi­ne. com.

Ud­over de sæd­van­li­ge hug til sø­stre­ne i den alt an­det end re­a­li­sti­ske re­a­li­ty­se­rie ’ Ke­epi­ng up with the Kar­das­hi­ans’ har 34- åri­ge Kim al­drig væ­ret ind­blan­det i ond­skabs­ful­de Pa­ris Hilt­on- og Lindsay Lo­han- ag­ti­ge in­ter­netskæn­de­ri­er. Hun har gjort sig til po­li­tisk for­ta­ler for ar­men­ske min­dre­tal over he­le ver­den. Og da hen­des sted­far si­den be­gyn­del­sen af 90er­ne, Bru­ce Jen­ner, i sid­ste uge sprang ud som transkvin­den Cait­lyn, af­slø­re­de hun ( Cait­lyn) end­nu en ny og til­ta­len­de si­de ved sted­dat­te­ren, Kim Kar­das­hi­an.

Støt­te­de sted­far/- mor

Uden for ram­pe­ly­set og langt uden for ’ Ke­epi­ng up With the Kar­das­hi­ans’- ka­me­ra­er­nes ræk­ke­vid­de, hav­de Kim nem­lig væ­ret fa­mi­li­ens uden kon­kur­ren­ce mest hjælp­som­me og sym­pa­ti­ske med­lem i Cait­lyns svæ­re tid.

Eks- ko­nen Kris Jen­ner ( Kims mor) hav­de stort set vendt ryg­gen til Cait­lyn. Og sø­stre­ne Kourt­ney og Khloé ( Cait­lyns sted­døtre) var i før­ste om­gang for cho­ke­re­de til at se sandheden i øj­ne­ne.

Men Kim re­a­ge­re­de stik mod­sat og hjerte­ligt.

» Hun sag­de, ’ hvis du skal gø­re det, så skal du gø­re det or­dent­lig. Du skal væ­re hot, min pi­ge’! «

Så­dan for­tal­te Cait­lyn Jen­ner i sit sid­ste in­ter­view som Bru­ce. Han/ hun hav­de tå­rer i øj­ne­ne. Og Kim Kar­das­hi­ans 100 pro­cent po­si­ti­ve re­ak­tion var med til at gi­ve Cait­lyn Jen­ner mod til en­de­lig at sprin­ge ud som sig selv - ef­ter 65 års løgn.

Trods sin mas­si­ve re­a­li­ty­stjer­ne­sta­tus og der­med sym­bol på me­get af det, som næ­sten al­le i den ’ se­ri­ø­se’ del af un­der­hold­nings­bran­chen ta­ger af­stand fra, er Kim Kar­das­hi­an med an­dre ord svær at ha­de. Og det har og­så ført til åben­lys støt­te fra fle­re uven­te­de fron­ter.

Fe­mi­ni­ster­nes af­g­ud

Så­le­des har rød­strøm­pen over dem al­le, fe­mi­ni­ster­nes af­g­ud Gl­o­ria Ste­i­nem så­le­des sagt god for Kim Kar­das­hi­an og den­nes ’ brand’.

Li­ge ef­ter ’ Ke­epi­ng up With the Kar­das­hi­ans’ pre­mi­e­re i 2007 hav­de den i dag 81- åri­ge fe­mi­ni­st­le­gen­de el­lers ik­ke me­get ti­l­overs for Kar­das­hi­an- pi­ger­ne. Men si­den skif­te­de hun me­ning. Og for ny­lig sag­de Ste­i­nem til bla­det Va­ni­ty Fair:

» Hun ( Kim Kar­das­hi­an, red.) har vist et forun­der­ligt mod til at væ­re sig selv. Hun har li­ge­som man­ge af os an­dre lagt ryg til usik­re mands­cha­u­vi­ni­sters ube­grun­de­de had og lat­ter­lig­gø­rel­se. Og hun har til en vis grad ryk­ket telt­pæ­le­ne for kvin­de­fri­gø­rel­sen. «

Støt­te fra He­le­na

Og­så den dan­ske top­mo­del He­le­na Christensen gav Kim Kar­das­hi­ans sin støt­te, da re­a­li­ty­stjer­nen blev gravid med sit og æg­te­man­den Ka­nye Wests før­ste barn og der­for blev end­nu run­de­re, end hun al­le­re­de var kendt for at væ­re.

» Det er ækelt at væ­re vid­ne til den slags, « sag­de He­le­na om kri­tik­ken.

Og så­le­des slut­te­de den dan­ske su­per­model, fo­to­graf og re­dak­tør sig til den vok­sen­de hær af Kim- el­ske­re, der og­så tæl­ler nor­malt ky­ni­ske tal­ks­how- vær­ter som Co­nan O’Bri­an og den nu pen­sio­ne­re­de David Let­ter­man.

Da Kim sad i de­res var­me sto­le, holdt hun så­le­des ik­ke ale­ne skan­sen, hun af­slø­re­de og­så en knivskarp hu­mor, der si­den fik Let­ter­man til blot at ud­bry­de » damn, hun er god! « .

Kim Kar­das­hi­an fo­to­gra­fe­ret før Gram­my- fe­sten i 2011.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.