Der­for er Kim K den vir­ke­li­ge stjer­ne

BT - - KULTUR -

Iføl­ge For­bes Ma­ga­zi­ne tjen­te Kim Kar­das­hi­an sid­ste år i un­der­kan­ten af 200 mio. kr. Det sva­rer til 5.300 gan­ge så me­get som den gen­nem­snit­li­ge år­sind­tægt sid­ste år i Kar­das­hi­an- fa­mi­li­ens op­rin­de­li­ge hjem­land, Ar­me­ni­en - nem­lig 37.500 kr. Dis­se tal be­vi­ser ik­ke så me­get an­det end, at Kar­das­hi­an er me­get rig. Iføl­ge sam­me ar­ti­kel i For­bes er Kar­das­hi­an- fa­mi­li­ens sam­le­de for­mue p. t. godt over tre mia. kr. Alt dét - og så en god, el­ler i hvert fald stor, røv oveni. FÆ­NO­ME­NET, AT MEN­NE­SKER uden be­vi­se­li­ge kunst­ne­ri­ske el­ler an­dre kva­li­fi ka­tio­ner ud­nyt­ter mas­se­me­di­er­ne til at ska­be sig et brand og et liv, er ik­ke nyt. Folk med den ret­te al­der hu­sker 70er­nes ufor­lig­ne­li­ge Tut­ta Ro­sen­berg, som Kim Lar­sen hyl­der i en sang. DET ER HEL­LER ik­ke nyt, at de mest smar­te, mest be­vid­ste og mest bu­si­nes­smin­de­de re­a­li­ty- stjer­ner tje­ner go­de pen­ge på bø­ger, tv, mo­de, op­træ­de­ner m. m. 1: MEN DET er iro­nisk, at det so­ci­a­le me­die ( som Fa­ce­book), der op­rin­de­ligt blev op­ret­tet af en fors­må­et outcast til ud­hæng­ning af pi­ger, i dag er kul­tu­rens outcasts, re­a­li­ty­stjer­ners, helt sto­re og uund­vær­li­ge kon­takt­fl ade til de­res fans. Lin­se Kes­sler har næ­sten li­ge så man­ge føl­ge­re på Fa­ce­book ( 324.000) som Lars Løk­ke og Hel­le Thor­ning - til­sam­men... 2: DET ER iro­nisk, at ’ re­a­li­ty- stjer­ne’ i dag - for de dyg­tig­ste - er et bor­ger­ligt em­be­de på linje med f. eks. blom­ster­bin­der, jour­na­list og sku­e­spil­ler. Der fi ndes in­gen ud­dan­nel­se el­ler au­to­ri­sa­tion. Men det er et job. Da bl. a. Jill Nielsen til­ba­ge i 2000 for­tal­te, at hun drøm­te om at bru­ge ’ Big Bro­t­her’ som spring­bræt til en kar­ri­e­re som sku­e­spil­ler, aff ød­te det en fl od­bøl­ge af for­ar­gel­se og pro­te­ster blandt sku­e­spil­le­re. Me­get lig for­ar­gel­sen hos man­ge mu­si­ke­re over for dem, der stil­ler op i det til­sy­nelan­de kri­tik- re­si­sten­te ’ X Fa­ctor’ og tror, at de er de nye Me­di­na’er - ba­re de kan frem­brin­ge sang­li­ge ly­de med mun­den. NOG­LE VIL SPØR­GE, ’ men hvor man­ge er det egent­lig i Dan­mark, der kan le­ve godt som re­a­li­ty- stjer­ne?’ Der kun­ne man spør­ge, ’ hvor man­ge for­fat­te­re kan le­ve godt af de­res fag?’. 3: DET VIR­KE­LIG iro­ni­ske er, at kunst­ne­re i dag læ­rer af re­a­li­ty- stjer­ner­ne. For ik­ke så læn­ge si­den for­tal­te en dansk mu­si­ker mig om et mø­de med en ame­ri­kansk ma­na­ger ved en mes­se i USA. Ma­na­ge­ren for­tal­te, at han send­te si­ne kunst­ne­re på kur­sus hos vin­de­ren af et lo­kalt tv re­a­li­ty- show et sted på øst­ky­sten. For at læ­re om bran­ding, selv­prom­ove­ring og den svæ­re kunst at kom­bi­ne­re selv­fø­lel­se og til­pas­nings­ev­ne - un­der mot­to­et ’ mu­sik er 10 pct., me­dia er 90 pct.’ Ma­na­ge­ren hav­de til­med sendt mu­si­ke­re på kur­sus i at mø­de fan­se­ne der­u­de i den sa­tans vir­ke­lig­hed. GUDERNE SKAL VI­DE, at man­ge er kom­met gen­nem re­a­li­ty-tv- vri­de­ma­ski­nen kun med en dår­lig op­le­vel­se. I vis­se til­fæl­de en livs­for­an­dren­de ne­ga­tiv op­le­vel­se. Og guderne skal vi­de, at driv­kraft en hos bag­mæn­de­ne bag de man­ge re­a­li­ty- show er en li­fl ig blan­ding af grå­dig­hed og ek­strem ky­nis­me. Men det æn­drer ik­ke ved, at re­a­li­ty- stjer­ner­ne i dag er de vir­ke­li­ge su­per­stjer­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.