Him­mel­hund­ens sid­ste tur

Vin­cent Se­re­met har væ­ret be­sat af at fl yve, si­den han var helt ung

BT - - NAVNE - Erik Ran­del er@ ber­ling­s­ke. dk

En fan­tast, et ge­ni, en ’ Ole Op­fi nder’ – det he­le pas­ser på Vin­cent Se­re­met, som li­vet igen­nem har ud­for­dret ty ng­de­kraft en og sat sit liv på spil med si­ne sel­vop­fund­ne fl yven­de el­ler svæ­ven­de ap­pa­ra­ter la­vet hjem­me i ga­ra­gen i Gre­ve. Di­ver­se ho­spi­ta­ler rundt om har der­for haft be­søg af ham.

» Der er nok ik­ke den knog­le i min krop, som jeg ik­ke har haft brud på. Dog helt uden mén, « si­ger han gri­nen­de.

Men nu er det slut. For et par da­ge si­den fl øj han sin sid­ste tur i sin hjem­mela­ve­de au­to­gyro mo­del 2003 på et luk­ket om­rå­de i Sve­ri­ge. Så 85 års da­gen i mor­gen be­nyt­ter han der­for til at si­ge en­de­ligt stop for re­a­li­se­rin­gen af si­ne dren­gedrøm­me – seks år­ti­ers øn­ske om at væ­re selv­hjul­pen luft bå­ren.

Al­le­re­de i seks års al­de­ren be- gynd­te gril­ler­ne, in­spi­re­ret af li­vet på den da­væ­ren­de mi­li­tæ­re fl yve­plads ved Ring­s­ted, hvor fø­de­hjem­met lå. Her kun­ne han se pi­lo­ter­ne i tyk­ke drag­ter og med sto­re bril­ler star­te og lan­de de­res dob­belt­dæk­ke­re. Han vil­le og­så væ­re pi­lot.

El­le­ham­mer- po­ka­len

Til vej­rs skul­le knæg­ten i hvert fald. Høj­de­skræk­ken over­vandt han ved at sprin­ge ned fra træ­er – sta­digt hø­je­re. Og så skul­le der svæ­ves fra ta­get med ha­ve­pa­ra­sol­len som faldskærm. Sti­ver­ne vend­te opad, og lan­din­gen gjor­de ondt. Pyt, ide­en fæn­ge­de, og frem­ti­den måt­te lig­ge i luft en. Men mi­li­tæ­ret sag­de nej tak til en hå­be­fuld 18- årigs pi­lo­tdrøm, hans sy­våri­ge sko­le­gang var ik­ke nok.

Mens Se­re­met tjen­te pen­ge som sæl­ger af bi­ler og land­brugs­ma­ski­ner, blev al fri­tid brugt til at de­sig­ne og kon­stru­e­re nye faldskærms­ty­per, en­mands- au­to­gyro­er og he­li­kop­te­re samt ra­ke­tryg­sæk­ke og selv af­prø­ve dem i ind- og ud­land. I alt 42 for­skel­li­ge blev det til.

Spæn­den­de ved teg­ne­bor­det

Ar­bej­det ved teg­ne­bor­det har al­tid væ­ret det mest spæn­den­de. Når først ty­pen er fær­dig­kon­stru­e­ret og af­prø­vet, er han fær­dig med den. Næ­ste pro­jekt, tak. Li­ge­som na­tio­nens før­ste op­fi nd­som­me fl ypio­ner, J. C. H. El­le­ham­mer ( 1871- 1946), gjor­de. Se­re­met er selv hædret med El­le­ham­mer- po­ka­len fra Dan­ske Flyjour­na­li­ster. Med mel­lem­rum har Dan­marks Tek­ni­ske Mu­se­um i Hels­in­gør haft hans kon­struk­tio­ner ud­stil­let. Nu over­ve­jer han et me­re va­rigt hjem for dem, må­ske på Ege­skov el­ler i Stau­ning.

Se­re­met er født i Dan­mark som ka­to­lik – mo­de­ren var polsk og fa­de­ren fransk – men han er ik­ke me­get prak­ti­se­ren­de. Han har hel­ler ik­ke, si­ger han, haft Den Hel­li­ge Jom­fru el­ler Vor­her­re med i tan­ker­ne un­der si­ne ud­for­drin­ger af tyng­de­loven.

» Men jeg er be­gyndt at tro, at der er én – ud­over min el­ske­de af­dø­de ko­ne, Con­nie – som har pas­set på mig he­le vej­en. «

Pri­vat­fo­to.

Se­re­mets au­to­gyro skub­bes af en mo­tor­dre­vet pro­pel, og når ro­to­ren i frem­drift når 350 om­drej­nin­ger pr. mi­nut, fly­ver han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.