Hvor der er vil­je ... ******

BT - - TV - RO­MAN­TISK KOMEDIE

Erin og Gar­ret mø­der hin­an­den over en spil­le­ma­ski­ne på en bar. Han er li­ge kom­met ud af et mis­lyk­ket for­hold og bru­ger sin ener­gi på at slå high scoren på ba­rens spil­le­ma­ski­ne, da han op­da­ger, at pi­gen, der står over­for ham, er per­so­nen, som har top­sco- ren. Ud over at væ­re vir­ke­lig god til spil­le­ma­ski­ner er Erin og­så ual­min­de­ligt sød, så han be­gyn­der at ba­ge på hen­de. Det vi­ser sig, at de har man­ge fæl­les in­ter­es­ser, og snart slår det gni­ster mel­lem dem. Hun er i prak­tik på en avis, mens han ar­bej­der i mu­sik­bran­chen. In­gen af dem tror dog på, at det vil bli­ver til me­re en end heft ig som­mer­fl irt, for om seks uger eft er skal Erin til­ba­ge til San Fran­ci­sco. Hun hav­de hå­bet at bli­ve an­sat på avi­sen, men der er nedskæ­rin­ger, så det er ik­ke mu­ligt. Gar­ret må til gen­gæld bli­ve i New York på grund af sit ar­bej­de. Eft er de seks uger er det li­ge plud­se­lig ble­vet se­ri­øst mel­lem dem, og in­gen af dem har lyst til, at det slut­ter. Men Erin er nødt til at fl yt­te til­ba­ge til San Fran­ci­sco,

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: hvor hun skal bo hos sin sø­ster. Hvad stil­ler de op? Skal de for­sø­ge at ha­ve et lang­di­stan­ce­for­hold? Hol­der det i læng­den? ( TV 2)

Erin ( Drew Bar­ry­mo­re) og Gar­rett) Justin Long fo­rel­sker sig, men kan de­res kær­lig­hed hol­de med tu­sind­vis af ki­lo­men­ter imel­lem dem? Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.