RAKET SÆT­TER ILD TIL SLOTSKIRKE

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 23 år si­den 1992:

LØVEN 22.07 - 22.08 Det er en god dag til at gen­nemtæn­ke din øko­no­mi­ske si­tu­a­tion. Her kan væ­re ting, du en­ten har over­set el­ler må­ske ik­ke li­ge har tænkt på. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:* JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Uan­set hvor­dan du tæn­ker at lø­se de for­hån­den­væ­ren­de pro­ble­mer, så er det bed­ste, du kan gø­re, at du ta­ler med an­dre om det. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du vil væ­re sær­de­les ret­fær­dig­heds­sø­gen­de i dag. Der er ik­ke no­get, som går din næ­se for­bi. Hel­ler ik­ke hvis no­gen har brug for din hjælp. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du har me­re fo­kus på dig selv og din fremto­ning end sæd­van­ligt. Du fø­ler, at det er vig­tigt at ta­ge sig godt ud. Må­ske er der no­get, du er ban­ge for? Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du mær­ker, at en hel ny ener­gi er ved at kom­me frem i dig. Du har lyst til nye even­ty r, nye om­gi­vel­ser, ja alt hvad der tan­ge­rer no­get nyt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du har ik­ke helt den sam­me in­ter­es­se i dit ar­bejds­liv, som du ple­jer. Det får dig til at tæn­ke i nye ba­ner, om der må­ske er no­get an­det, du skal. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:* VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Uan­set hvad di­ne om­gi­vel­ser si­ger el­ler måt­te ha­ve brug for, så vil du helst væ­re lidt for dig selv i dag. Du er ik­ke i fest­hu­mør men in­dad­vendt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Du har nær­mest et over­skud af fy­sisk ener­gi. Spørgs­må­let er så, hvor­dan du får brugt det. Det kan væ­re på fy­si­ske op­ga­ver. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**

40). ( Svær 22). ( Mid­del 19). ( Nem

Chri­sti­ans­borg Slotskirke bræn­der ef­ter at væ­re ramt af en nødra­ket, som er af­fy­ret un­der Kø­ben­havns kar­ne­val. Bran­den øde­læg­ger kup­pel og tag og for­år­sa­ger sto­re ska­der in­de i kir­ken.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.