Li­se­lott

BLIXT

BT - - SØNDAG -

Beskriv dig selv med fem ord:

Di­ne tre ynd­lings­fi lm? Hvor­dan fø­les det at kø­re 250 km/ t. på mo­tor­cy­kel? Hvem sy­nes du er de mindst be­ga­ve­de i Dan­mark li­ge nu? Er du sund­heds­mi­ni­ster eft er val­get?

Hvad er din sty rke?

Se hen­des fo­to­al­bum si­de 14- 15 Hvad er ir­ri­te­ren­de ved dig selv?

Stæ­dig, føl­som, en­tu­si­a­stisk, el­sker mo­tor­cyk­ler og god mod dyr. ’ Den grøn­ne mil’ med Tom Hanks, ’ Purp­le rain’ med Prin­ce og ’ Det be­skid­te du­sin’ med Tel­ly Sa­va­las. Det er et sus i krop­pen, og adre­na­li­nen ko­ger. Du bli­ver glad i lå­get. Jeg kø­rer nu ik­ke 250 km/ t. i læn­ge­re tid, men hol­der mig ne­de på 150 km/ t., når jeg kø­rer i Tys­kland. Det er en kraft ig lyk­kepi­l­le. Jeg ple­jer at si­ge, at min psy­ki­a­ter er min mo­tor­cy­kel. Det er de po­li­ti­ke­re, der sæt­ter al­le sy­ge og han­di­cap­pe­de i en bås og ta­ler ned til dem. Nej, jeg er i op­po­si­tion, jeg kan bedst li­de at skæl­de ud. Og selv­om vi er støt­te­par­ti, kan jeg og­så bedst li­de at stil­le spørgs­mål om kon­kre­te sa­ger. Da DF var støt­te­par­ti for VK- re­ge­rin­gen, sag­de Ber­tel Haar­der, at han hav­de ik­ke brug for no­gen op­po­si­tion, når han hav­de mig. Det er vel, at når jeg går ind i en sag, går jeg ind 100 pct. At væ­re po­li­ti­ker er et kald for mig, ik­ke et job.

At jeg en gang imel­lem er utå­l­mo­dig.

Fo­to: David Leth Wil­li­ams

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.